Aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju oraz kryteriów wyboru operacji !!!

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka (LGR) „7 Ryb” udostępnia Członkom LGR „7 Ryb” oraz lokalnej społeczności, w tym grupie defaworyzowanej do konsultacji:

  1. projekt aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) wraz z uzasadnieniem wprowadzanych zmian,
  2. projekt zmiany kryteriów wyboru operacji wraz z uzasadnieniem wprowadzanych zmian.

Informujemy o możliwości zgłaszania uwag do załączonych dokumentów tj. aktualizacji LSR i kryteriów wyboru operacji w terminie do 12 kwietnia 2017 r. Uwagi można składać na dołączonym formularzu - Karta Uwag, drogą elektroniczną na adres e-mail Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”: stowarzyszenie7ryb@wp.pl.

Aktualizacja LSR i kryteriów wyboru operacji jest konieczna w związku z uwagami zgłoszonymi przez członków Rady LGD oraz pracowników Biura.

Ponadto prosimy o wypełnienie internetowej ankiety na temat zaproponowanej aktualizacji LSR, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 kwietnia 2017 r.

Wszystkie zgłaszane uwagi po zakończeniu etapu konsultacji będą analizowane przez Zarząd Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”.

                                                                            Zarząd Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”

© 2017 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka 7 Ryb Realizacja: IDcom JST