OGŁOSZENIE O POSIEDZENIU RADY W SPRAWIE WYBORU WNIOSKÓW DO DOFINANSOWANIA

W dniu 11.09.2017 r., o godzinie 1800 w siedzibie biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” przy ulicy Kolejowej 24 w Wągrowcu, odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGR „7 Ryb” w sprawie wyboru wniosków do dofinansowania w zakresie przedsięwzięcia 1.2.2 Wsparcie aktywności gospodarczej generującej miejsca pracy.

Planowany porządek obrad Rady w dniu 11.09.2017 r., o godzinie 1800 w ramach przedsięwzięcia 1.2.2 Wsparcie aktywności gospodarczej generującej miejsca pracy:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Analiza złożonych przez członków Rady deklaracji bezstronności oraz księgi interesów i dokonanie ewentualnych wyłączeń.
6. Omówienie operacji objętych wnioskami, które zostały złożone w ramach naboru   prowadzonego przez LGD w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków.
7. Wyliczenie przez Przewodniczącego Rady, na podstawie informacji przekazanej przez Biuro, wniosków, które nie zostały złożone w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków oraz ewentualna dyskusja na ten temat.
8. Ocena złożonych wniosków o dofinansowanie.
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru operacji i ustalenia kwoty wsparcia, które zostały złożone w ramach naboru, to znaczy uchwał w przedmiocie:

  • zgodności operacji objętych wnioskami złożonymi w ramach naborów z LSR,
  • zgodności operacji objętych wnioskami z kryteriami wyboru,
  • ustalenia kwoty wsparcia lub kwoty przyznanego grantu dla operacji objętych wnioskami

10. Wolne głosy, wnioski i zapytania
11. Zakończenie posiedzenia

© 2017 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka 7 Ryb Realizacja: IDcom.pl