Aktualne dokumenty Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”

Aktualne dokumenty Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”

1.  Lokalna Strategia Rozwoju 

2.  Umowa ramowa

     Aneks nr 1 do umowy ramowej

     Aneks nr 2 do umowy ramowej

     Aneks nr 3 do umowy ramowej

     Aneks nr 4 do umowy ramowej 

     Aneks nr 5 do umowy ramowej 

     Aneks nr 6 do umowy ramowej 

     Aneks nr 7 do umowy ramowej 

     Aneks nr 8 do umowy ramowej 

      Aneks nr 9 do umowy ramowej 

3.  Statut Stowarzyszenia LGR „7 Ryb” 

4a. Regulamin Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”

4b. Załączniki do Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”.

5.  Harmonogram naboru wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LGD.

6. Procedura przeprowadzania naborów wniosków i wyboru operacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” z wyłączeniem realizacji operacji własnych LGD oraz projektów grantowych. 

6a. Załączniki od 1 do 5a Procedury przeprowadzania naborów wniosków i wyboru operacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” z wyłączeniem realizacji operacji własnych LGD oraz projektów grantowych.

6b. Załączniki od 5a do 10 Procedury przeprowadzania naborów wniosków i wyboru operacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” z wyłączeniem realizacji operacji własnych LGD oraz projektów grantowych.

7.  Kryteria oceny operacji - Załącznik nr 5 do Procedury przeprowadzania naborów wniosków i wyboru operacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”.

8. Kryteria oceny operacji własnych - Załącznik nr 4 do Procedury przeprowadzania naborów wniosków i wyboru operacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”.

9.  Kryteria oceny - Załącznik nr 5 do Procedury realizacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” projektów grantowych.

10.  Procedura wyboru operacji własnych LGD przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”. 

11a. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

11b. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

12.  Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2019 rok.

13.   Aktualne zestawienie rzeczowo – finansowe operacji w ramach działania koszty bieżące i aktywizacja na 2016 rok.

14.   Rozliczenie - zestawienie rzeczowo-finansowe operacji/etapu operacji w ramach działania koszty bieżące i aktywizacja na 2016 rok.

15.   Aktualne zestawienie rzeczowo – finansowe operacji w ramach działania koszty bieżące i aktywizacja na 2017 rok.

16. Rozliczenie zestawienie rzeczowo-finansowe operacji/etapu operacji w ramach działania koszty bieżące i aktywizacja za 2017 rok  

17. Aktualne zestawienie rzeczowo – finansowe operacji w ramach działania koszty bieżące i aktywizacja na 2018 rok. 

18. Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2018 rok.

19. a) ankiety monitorującej na potrzeby monitorowania realizacji LSR P.1.1.1

19. b)ankiety monitorującej na potrzeby monitorowania realizacji LSR P.1.1.2

19. c)ankiety monitorującej na potrzeby monitorowania realizacji LSR P.1.1.3

19. d)ankiety monitorującej na potrzeby monitorowania realizacji LSR P.1.2.1

19. e) ankiety monitorującej na potrzeby monitorowania realizacji LSR P.1.2.2

19. f) ankiety monitorującej na potrzeby monitorowania realizacji LSR P.2.1.1

19. g) ankiety monitorującej na potrzeby monitorowania realizacji LSR P.2.1.2

19. h) ankiety monitorującej na potrzeby monitorowania realizacji LSR P.2.2.1 

20) i) ankiety monitorującej na potrzeby monitorowania realizacji LSR P. 2.2.2

20. zasady konkurencyjnego wyboru wykonawców Po Ryby 2014-2020 

21. Procedury realizacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka "7 Ryb" projektów grantowych w tym dokonywania wyboru grantobiorców.  

21.a) Załącznik od 1 do 4  Procedury realizacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka "7 Ryb" projektów grantowych w tym dokonywania wyboru grantobiorców.   

21.b) Załączik od 5 do 7 Procedury realizacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka "7 Ryb" projektów grantowych w tym dokonywania wyboru grantobiorców.   

21.c) Załącznik od 8 do 14 Procedury realizacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka "7 Ryb" projektów grantowych w tym dokonywania wyboru grantobiorców.   

22. Aktualny wzór:

22.a Formularz wniosku o dofinansowanie

22 b. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie

22c.  Klauzule RODO do wniosku o dofinansowanie

22 d. Biznes Plan uproszczony

22 e. Wzór umowy o dofinansowanie

22 f. Załącznik  nr. 1 do umowy o dofinansowanie- zestawienie rzeczowo-finansowe operacji

22 g. Załącznik nr. 2 do umowy o dofinansowanie- harmonogram wypłaty zaliczki

22 h. Załącznik nr. 3 do umowy o dofinansowanie- wniosek Beneficjenta o wypłatę zaliczki

22 i. Załącznik nr. 4 do umowy o dofinansowanie- harmonogram działań informacyjnych, szkoleniowych

22 j. Formularz wniosku o płatność

22 k. Instrukcja wypełnienia wniosku o płatność

22 l. Klauzule RODO do wniosku o płatność

22 m. Załącznik nr. 1 do instrukcji wypełniania wniosku o płatność


© 2017 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka 7 Ryb Realizacja: IDcom JST