Aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju oraz kryteriów wyboru operacji !!!

Tutaj powinien być opis

 Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka (LGR) „7 Ryb” udostępnia Członkom LGR „7 Ryb” oraz lokalnej społeczności, w tym grupie defaworyzowanej do konsultacji: projekt aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) wraz z uzasadnieniem wprowadzanych zmian.

Informujemy o możliwości zgłaszania uwag do załączonych dokumentów tj. aktualizacji LSR i kryteriów wyboru operacji w terminie do 21 grudnia 2017 r. Uwagi można składać na dołączonym formularzu - Karta Uwag, drogą elektroniczną na adres e-mail Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”: stowarzyszenie7ryb@wp.pl.

Aktualizacja LSR jest konieczna w związku z planowanymi zmianami dotyczącymi realizacji projektów własnych i wynikających z tych zmian przesunięć środków między przedsięwzięciami.  

Ponadto prosimy o wypełnienie internetowej ankiety na temat zaproponowanej aktualizacji LSR, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 grudnia 2017 r.

Wszystkie zgłaszane uwagi po zakończeniu etapu konsultacji będą analizowane przez  Zarząd Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”.

                                                                             Zarząd Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”

© 2017 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka 7 Ryb Realizacja: IDcom JST