Zapraszamy na Walne Zebranie Członków

Tutaj powinien być opis

Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia zapraszam Państwa na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”, które odbędzie się dnia 9 stycznia 2018 r., o godz. 17.00w restauracji dobra truskawka, w miejscowości Nowe 12, Gmina Wągrowiec.

Z uwagi na mijającą w dniu 13 stycznia 2018 r. kadencję Zarządu oraz kadencję Komisji Rewizyjnej, na zebraniu podsumujemy działania zarządu w II kadencji oraz dokonamy wyboru władz stowarzyszenia na kolejną kadencję.

W trakcie zebrania ponadto:

 • podsumujemy działania stowarzyszenia w 2017 r., w tym nabory wniosków w ramach PO Rybactwo i Morze,
 • poddamy pod dyskusję i głosowanie projekty Zarządu dotyczące aktualizacji LSR,
 • przedstawimy plany Stowarzyszenia na 2018 rok w zakresie realizacji LSR, w tym m.in.:
  - harmonogram naborów,
  - projekty własne,
  - projekty współpracy.
 • omówimy sprawy bieżące z działalności stowarzyszenia.

 Z uwagi na ważność podejmowanych uchwał proszę o niezawodne przybycie.

Jeżeli nie będą mogli Państwo osobiście uczestniczyć w posiedzeniu, proszę o wyznaczenie pełnomocnika, który będzie uprawniony do głosowania w Państwa imieniu na podstawie pełnomocnictwa z podpisem poświadczonym przez notariusza, pracownika Biura LGR „7 Ryb” lub członka Zarządu (wzór pełnomocnictwa w załączniku).

Materiały dot. aktualizacji LSR zostały zamieszczone na stronie internetowej Stowarzyszenia LGR „7 Ryb” www.7ryb.pl, w zakładce aktualizacja LSR/ zmiana kryteriów wyboru operacji.

Pozostałe materiały na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia dostępne będą w zakładce Walne Zebranie Członków oraz w siedzibie Stowarzyszenia.

Program Walnego Zebrania Członków

 1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie quorum przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia.
 2. Wybór Sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór Przewodniczącego zebrania.
 5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
 6. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 7. Przyjęcie protokołu z Walnego Zebrania Członków z dnia 23.05.2017 r.
 8. Podsumowanie działalności Zarządu Stowarzyszenia LGR „7 Ryb” w II kadencji.
 9. Podsumowanie działania Stowarzyszenia LGR „7 Ryb” w 2017 roku.
 10. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Statutu oraz uchwalenia jednolitego tekstu Statutu Stowarzyszenia LGR  „7 Ryb”.
 11. Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia trybu wyboru Prezesa oraz pozostałych członków Zarządu.
 12. Podjęcie Uchwały w sprawie ilościowego składu osobowego Zarządu Stowarzyszenia LGR „7 Ryb” .
 13. Podjęcie Uchwały w sprawie powołania Prezesa Zarządu Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”.
 14. Podjęcie Uchwał w sprawie powołania Członków Zarządu Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”.
 15. Podjęcie Uchwały w sprawie ilościowego składu osobowego Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”.
 16. Podjęcie Uchwał w sprawie powołania Członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”.
 17. Podjęcie Uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia procedury przeprowadzania naborów wniosków i wyboru operacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” z wyłączeniem realizacji operacji własnych LGD oraz projektów grantowych.
 18. Podjęcie Uchwały w sprawie aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”.
 19. Podjęcie Uchwały w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”.
 20. Przedstawienie planów Stowarzyszenia na 2018 r. oraz omówienie spraw bieżących z działalności Stowarzyszenia.
 21. Wolne głosy i wnioski.
 22. Zakończenie Walnego Zebrania.

  PO ZAKOŃCZENIU WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW
ZAPRASZAMY NA POCZĘSTUNEK

 

 

 

                                                                                                    Z poważaniem

                                                                                              Dorota Knopczyńska

                                                                                      Prezes Zarządu Stowarzyszenia

                                                                                      Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”

 

© 2017 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka 7 Ryb Realizacja: IDcom JST