Zaproszenie na Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków

Tutaj powinien być opis

Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia zapraszamy na Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”, które odbędzie się 13 marca 2018, o godz. 17.00 w Restauracji „u Koziołka” ul. Parkowa 1, 64-820 Szamocin.

Podczas Zebrania podsumujemy rok 2017 oraz przedstawimy plany Stowarzyszenia na 2018 rok w zakresie realizacji LSR. Ponadto zostaną poddane pod dyskusję i głosowanie zmiany w procedurach naborów wniosków w zakresie modyfikacji procedur wyboru i oceny operacji w ramach LSR.

Z uwagi na ważność podejmowanych uchwał proszę o niezawodne przybycie. Jeżeli nie będziecie mogli Państwo osobiście uczestniczyć w posiedzeniu, proszę o wyznaczenie pełnomocnika, który będzie uprawniony do głosowania w Państwa imieniu na podstawie pełnomocnictwa z podpisem poświadczonym przez notariusza, pracownika Biura LGR   „7 Ryb” lub członka Zarządu (wzór pełnomocnictwa w załączniku).

Materiały na Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia dostępne będą dostępne na stronie internetowej Stowarzyszenia LGR „7 Ryb” www.7ryb.pl w zakładce Walne Zebranie Członków oraz w siedzibie Stowarzyszenia.

 

Program Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej      „7 Ryb”  w dniu 13 marca 2018, o godz. 17.00 w Restauracji  „u Koziołka” ul. Parkowa 1, 64-820 Szamocin.

1.            Otwarcie zebrania i stwierdzenie quorum przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia.

2.            Wybór Sekretarza obrad.

3.            Przyjęcie porządku obrad.

4.            Wybór Przewodniczącego zebrania.

5.            Powołanie Komisji Skrutacyjnej.

6.            Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

7.            Przyjęcie protokołu z Walnego Zebrania Członków z dnia 9.01.2018 r.

8.            Przedstawienie sprawozdania Rady za 2017 r.

9.            Dyskusja nad sprawozdaniem Rady.

10.          Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady za 2017 r.

11.          Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2017 r.

12.          Dyskusja nad sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej.

13.          Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2017 r.

14.          Przedstawienie sprawozdania finansowego z działalności Stowarzyszenia za 2017 r.

15.          Przedstawienie sprawozdania Zarządu za 2017 r.

16.          Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu.

17.          Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2017 r.

18.          Przedstawienie oceny sprawozdania finansowego i pracy Zarządu za 2017 rok przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi.

19.          Dyskusja nad wnioskiem o udzielenie absolutorium Członkom Zarządu za 2017 r.

20.          Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Stowarzyszenia LGR „7 Ryb” za rok 2017.

21.          Podjęcie Uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia procedury przeprowadzania naborów wniosków i wyboru operacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” z wyłączeniem realizacji operacji własnych LGD oraz projektów grantowych.

22.          Informacja o czynnościach Komisji Rewizyjnej za okres 1.01.2018 do 12.03.2018.

23.          Przedstawienie informacji z bieżącej działalności Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”.

24.          Wolne głosy i wnioski.

25.          Zakończenie Walnego Zebrania.

 

PO ZAKOŃCZENIU SPRAWOZDAWCZEGO WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW

ZAPRASZAMY NA POCZĘSTUNEK

 

Z poważaniem

 Dorota Knopczyńska

 Prezes Zarządu Stowarzyszenia

 Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”

© 2017 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka 7 Ryb Realizacja: IDcom.pl