Informacja o zamiarze realizacji operacji własnej LGD przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”

Tutaj powinien być opis

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” realizujące Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014 - 2020, informuje, że zamierza podjąć działania zmierzające do realizacji operacji własnej LGD, o której mowa w art. 17 ust. 6 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2015 r. poz. 378 oraz z 2017 r. poz. 5) pod tytułem ”JESTEŚMY AKTYWNI, DZIAŁAMY WSPÓLNIE” - Aktywny wypoczynek i integracja lokalnej społeczności w gminie Oborniki.

Operacja, której realizacją zainteresowana jest LGD polegać będzie na:

Organizacji aktywnych form spędzania wolnego czasu oraz integracji społeczności lokalnych. Wydarzenia mają być otwarte i skierowane do lokalnej społeczności w szczególności do osób z grupy defaworyzowanej (osoby poniżej 30 roku życia lub powyżej 50 roku życia).  W ramach realizacji operacji można organizować:

  • wydarzenia kulturalne i promocyjne,
  • wydarzenia rekreacyjno-sportowe,
  • działania aktywizujące lokalne społeczności,
  • zawody wędkarskie, turnieje, konkursy,
  • działania edukacyjne.

Wysokość limitu środków wynosi 11.500,00 PLN.

W ramach planowanej operacji należy zorganizować  dzięki wsparciu z LSR 4 spotkania lokalnych społeczności (w tym dla grup defaworyzowanych), w powyższym zakresie.

W ramach projektów własnych, przewiduje się udział środków własnych o 1% większy niż ten wynikający z przepisów dotyczących warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 tzn. pomoc na realizację operacji ma postać w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 49% tych kosztów, a w przypadku gdy operacja spełnia warunki określone w art. 95 ust. 3 rozporządzenia nr 508/2014 – w wysokości do 84% tych kosztów, do wysokości limitu, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o EFMR, jednak nie więcej niż 300 000 zł na jednego wnioskodawcę.

Operacja będzie realizowana w ramach Celu ogólnego nr 2 Zwiększanie zasobów oraz wyrównywanie potencjałów społecznych, Cel szczegółowy nr 2.1 Poprawa dobrostanu społecznego i warunków życia mieszkańców Przedsięwzięcie 2.1.2 Organizacja aktywnych form spędzania wolnego czasu oraz integracja społeczności lokalnych i przyczyni się do osiągnięcia celu określonego w art. 63 ust. 1 pkt d Rozporządzenia 508/2014: propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

W związku z powyższym Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” zwraca się do podmiotów zainteresowanych realizacją takiej operacji o zgłoszenie zamiaru realizacji takiej operacji w ciągu 30 dni od dnia opublikowania tego ogłoszenia, czyli do dnia 6.07.2018 r. (decyduje moment wpływu do LGD zgłoszenia). Zgłoszenia, które wpłyną do Stowarzyszenia po terminie nie będą uwzględniane.

Zgłoszenie do LGD zamiaru realizacji operacji opisanej powyżej powinno zostać dokonane na piśmie i zawierać następujące  oświadczenie:

„Oświadczam, że jestem zainteresowany realizacją operacji pod nazwą ”JESTEŚMY AKTYWNI, DZIAŁAMY WSPÓLNIE” - Aktywny wypoczynek i integracja lokalnej społeczności w gminie Oborniki, która została opisana w ogłoszeniu umieszczonym na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka  „7 Ryb” w dniu 6.06.2018.

Jednocześnie, pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej wobec Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” zobowiązuję się, do złożenia wniosku dotyczącego realizacji operacji objętej niniejszym oświadczeniem, w przypadku ogłoszenia przez to Stowarzyszenie naboru wniosków, w terminie 12 miesięcy od dnia złożenia przeze mnie niniejszego oświadczenia, przeprowadzanego w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, którego zakres tematyczny będzie odpowiadał specyfice operacji objętej niniejszym oświadczeniem.

Jednocześnie oświadczam, że nie jestem podmiotem wykluczonym z możliwości otrzymania dofinansowania na podstawie art. 207 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 poz. 1870 z późn. zm.) oraz nie istnieją przesłanki prawne, które uniemożliwiałyby realizację przeze mnie takiej operacji finansowanej ze środków Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014 - 2020”.

Pod oświadczeniem powinien znajdować się podpis(y) osoby (osób) składających oświadczenie albo upoważnionych do reprezentowania składającego oświadczenie.

Zgłoszenia nie zawierające wszystkich elementów wskazanych powyżej nie będą uwzględniane.

Aby uzyskać więcej informacji na temat planowanej informacji własnej, należy napisać na adres e-mail: biuro@7ryb.pl, stowarzyszenie7ryb@wp.pl, lub zadzwonić pod numer 506 256 186, 67 254 74 41 w godzinach pracy Biura LGD.

© 2017 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka 7 Ryb Realizacja: IDcom.pl