Zapraszamy na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków

Tutaj powinien być opis

Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia zapraszamy Państwa na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”, które odbędzie się dnia 11 lipca 2018 r., o godz. 17.00  w siedzibie Urzędu Gminy Wągrowiec, ul. Cysterska 22, 62 – 100 Wągrowiec, sala 306.

 Podczas Zebrania poddane zostaną pod dyskusję i głosowanie uchwały w sprawach:

 • projektu Zarządu dotyczącego aktualizacji LSR,
 • tekstu jednolitego Lokalnej Strategii Rozwoju,
 • zmian w procedurach naborów wniosków, w tym grantowych
 • zmian statutu i tekstu jednolitego statutu,
 • odwołania członka Zarządu w związku z rezygnacją,
 • powołania członka Zarządu,
 • ustalenia wysokości dodatkowej składki dla gmin członkowskich Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” oraz terminu jej wpłacenia.

Powyższe zmiany mają na celu zapewnienie jak najlepszego procesu wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju oraz sprawnego funkcjonowania stowarzyszenia i realizacji zaplanowanych przedsięwzięć.

 Z uwagi na ważność podejmowanych uchwał proszę o niezawodne przybycie. Jeżeli nie będą mogli Państwo osobiście uczestniczyć w posiedzeniu, proszę o wyznaczenie pełnomocnika, który będzie uprawniony do głosowania w Państwa imieniu na podstawie pełnomocnictwa z podpisem poświadczonym przez notariusza, pracownika Biura LGR „7 Ryb” lub członka Zarządu (wzór pełnomocnictwa w załączniku).

Materiały dotyczące aktualizacji LSR, zostały zamieszczone na stronie internetowej Stowarzyszenia LGR „7 Ryb” www.7ryb.pl, w zakładce aktualizacja LSR/zmiana kryteriów wyboru operacji, natomiast pozostałe materiały na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia dostępne będą w zakładce Walne Zebranie Członków oraz w siedzibie Stowarzyszenia. 

Program Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków                                                                                 

 1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie quorum przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia.
 2. Wybór Sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór Przewodniczącego zebrania.
 5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
 6. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 7. Przyjęcie protokołu z Walnego Zebrania Członków z dnia 13.03.2018 r.
 8. Podjęcie Uchwały w sprawie aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”.
 9. Podjęcie Uchwały w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 – 2023 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”.
 10. Podjęcie Uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia procedury przeprowadzania naborów wniosków i wyboru operacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” z wyłączeniem realizacji operacji własnych LGD oraz projektów grantowych.
 11. Podjęcie Uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia procedury realizacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka  „7 Ryb” projektów grantowych w tym dokonywania wyboru grantobiorców.
 12. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Statutu oraz uchwalenia jednolitego tekstu Statutu Stowarzyszenia LGR  „7 Ryb”.
 13. Podjęcie Uchwały w sprawie odwołania Członka Zarządu Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”.
 14. Podjęcie Uchwały w sprawie powołania Członka Zarządu Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”.
 15. Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia wysokości dodatkowej składki dla gmin członkowskich Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” oraz terminu jej wpłacenia.
 16. Przedstawienie informacji z bieżącej działalności Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”.
 17. Wolne głosy i wnioski.
 18. Zakończenie Walnego Zebrania.

 

 

 

       

© 2017 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka 7 Ryb Realizacja: IDcom.pl