Informacja o zamiarze realizacji operacji własnej LGD przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”

Tutaj powinien być opis

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” realizujące Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014 - 2020, informuje, że zamierza podjąć działania zmierzające do realizacji operacji własnej LGD, o której mowa w art. 17 ust. 6 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2015 r. poz. 378 oraz z 2017 r. poz. 5) pod tytułem „Budowa boiska do mini streetballa z piłkochwytem i częścią wydzieloną do gry w tenisa stołowego, ich wyposażeniem oraz elementami małej architektury w miejscowości Kiszkowo na terenie działki nr 225/25, obręb Kiszkowo, jednostka ewidencyjna Kiszkowo”

OPIS PRZEDMIOTU OPERACJI.

Operacja, której realizacją zainteresowana jest LGD polegać będzie na: budowie boiska do mini streetballa z piłkochwytem i częścią wydzieloną do gry w tenisa stołowego, ich wyposażeniem oraz elementami małej architektury w miejscowości Kiszkowo na terenie działki nr 225/25, obręb Kiszkowo, jednostka ewidencyjna Kiszkowo”

 1.     Miejsce realizacji operacji.

Istniejący stan zagospodarowania działki:

Teren opracowania położony jest na działce o numerze ewidencyjnym 225/25 w miejscowości Kiszkowo, obręb Kiszkowo, gmina Kiszkowo. Obszar opracowania jest terenem płaskim.

2.     Projektowane zagospodarowanie działki:

Przed przystąpieniem do prac nad budową boiska należy przygotować odpowiednio podłoże.

Projekt budowy boiska polegać będzie na:

a)     lokalizacji elementów wyposażenia boiska,

b)     lokalizacji elementów małej architektury,

c)     wykonaniu nawierzchni utwardzonych- w rejonie stołu do tenisa, oraz dojść,

d)     wykonaniu nawierzchni bezpiecznej, sportowej w obszarze boiska do streetball'a,

e)     nasadzeniu zieleni wg rysunku: Rzut boiska. (rysunek znajduje się w załączniku do niniejszej informacji o zamiarze realizacji operacji własnej LGD przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”)

 3.     Przedmiot operacji:

Projektuje się lokalizację na terenie działki:

a) elementów wyposażenia boiska takich, jak kosz do koszykówki, stół do tenisa i piłkochwyt wg rysunku: Rzut boiska. (rysunek znajduje się w załączniku do niniejszej informacji o zamiarze realizacji operacji własnej LGD przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”)

Kosz do koszykówki- kosz z tablicą kratownicową „amerykańską” o standardowej wysokości 3,05m do obręczy i wysięgu 1,65m. Tablica 160x110cm wykonana z kratownicy, obramowanej profilem stalowym wraz z kasetą antykradzieżową, umożliwiającą montaż na statywie. Statyw kosza wykonany z rury 133x4cm, obręcz stalowa z siatką z łańcucha ze stali nierdzewnej. Fundament z betonu klasy C16/20, ze zbrojeniem z pręta fi=20mm z gwintowanymi końcówkami, umożliwiającymi pionowy montaż statywu. Cała konstrukcja kosza ocynkowana metodą ogniową.

Stół do tenisa- betonowy stół do tenisa stołowego z siatką metalową, do postawienia na utwardzonym gruncie. Rozmiar blatu- 152x274cm, wysokość- 76cm. Blat stołu wykonany z wysokogatunkowego betonu z kruszywem ozdobnym, szlifowany i lakierowany. Siatka do gry w tenisa stołowego, wykonana z blachy stalowej, perforowanej o gr.=5mm- ocynkowana ogniowo, krawędzie blatu zabezpieczone listwą aluminiową, zapobiegającą odbiciom. 2szt. betonowych fundamentów podporowych, wszystkie elementy stalowe w konstrukcji ocynkowane ogniowo.

Piłkochwyt- wysokości h=4m i szerokości 13m. Słupy stalowe, ocynkowane, malowane proszkowo, o przekroju 80x80mm, montowane w zabetonowanych tulejach. Siatka piłkochwytu bezwęzłowa 8x8cm, gr.=5mm, polipropylenowa w kolorze zielonym. Linki podtrzymujące siatkę stalowe, plecione, nierdzewne- gr.=min. 5mm, elementy mocujące- haczyki, śruby rzymskie- stal nierdzewna. Prefabrykowane fundamenty betonowe, jednolitej konstrukcji zbrojonej o wymiarach 35x35x150cm, w których osadzone są nakrętki do mocowania podstawy słupa oraz konstrukcja mocująca zawias.

b)     elementów małej architektury takich, jak ławki betonowe- 2 szt.,

Ławki- projektuje się wolno stojące ławki 50x50x515cm o zaokrąglonym kształcie- promień wewnętrzny= 700cm, z betonu architektonicznego klasy C20/25, zbrojone włóknem rozproszonym- 2szt. Siedzisko wykonane z drewna o przekroju 10x10cm, 3x impregnowanego przeciw korozji biologicznej, mocowane mechanicznie. Ławka posadowiona na warstwie podbetonu C8/10 na gruncie.

c)     wykonanie nawierzchni utwardzonej w rejonie stołu do tenisa z kostki brukowej betonowej typu „cegła” bezfazowej gr. 8cm, na podsypce cementowo- piaskowej 1:4- 5cm, oraz na warstwie wzmacniającej z kruszywa stabilizowanego cementem (Rm=2,5MPa)- 15cm. Wykonanie nawierzchni utwardzonej w rejonie dojść z płyt betonowych o wymiarach 50x50 gr. 8cm, na podsypce cementowopiaskowej 1:4- 10cm. Obrzeża betonowe 30x8x100cm na podsypce cementowo- piaskowej na ławie betnowej.

d)  wykonanie nawierzchni bezpiecznej sportowej w rejonie boiska do streetball'anawierzchnia syntetyczna poliuretanowa EPDM o grubości 13mm, na podkładzie elastycznym ET gr. 30mm, podbudowa klinująca gr. 5cm z kruszyw łamanych o frakcji 0,05- 4mm, podbudowa konstrukcyjna gr. 15cm z kruszyw łamanych o frakcji 4-31,5mm, warstwa odsączająca gr. 15cm z pospółki zagęszczanej mechanicznie.

Kolorystyka nawierzchni oraz linie boiska wg rysunku: Rzut boiska.

a)  nasadzenia zieleni wg rysunku: Rzut boiska (rysunek znajduje się w załączniku do niniejszej informacji o zamiarze realizacji operacji własnej LGD przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”).

PRZEDSTAWIONE W PROJEKCIE URZĄDZENIA SĄ PRZYKŁADOWE, DOPUSZCZA SIĘ MONTAŻ INNYCH, POD WARUNKIEM SPEŁNIENIA PODANYCH SPECYFIKACJI MATERIAŁOWYCH I FUNKCJONALNYCH, Z ZACHOWANIEM WYMAGANYCH STREF BEZPIECZEŃSTWA, MIESZCZĄCYCH SIĘ W OBSZARZE OPRACOWANIA

4.     Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowywanych działek

Powierzchnia obszaru opracowania

  • terenu boiska do mini streetballa z piłkochwytem 179,8 m2

5.     Warunki dotyczące gospodarki i infrastruktury technicznej

a)     Woda

  • instalacja wodociągowa – nie dotyczy,

b)     gospodarka elektroenergetyczna

  • instalacja elektryczna – nie dotyczy,

c)     kanalizacja

  • odprowadzenie ścieków – nie dotyczy,

d)     ogrzewanie – nie dotyczy.

6.     Dane o wpisie do rejestru zabytków lub ochronie konserwatorskiej

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytków.

 7.     Dane dotyczące wpływu eksploatacji górniczych

Teren inwestycji nie jest zlokalizowany na terenie szkód górniczych.

 8.     Informacje o zagrożeniach dla środowiska

Projektowane przedsięwzięcia opisane powyżej w żaden sposób nie wpłyną negatywnie na stan środowiska.

 9.     Obszar oddziaływania

W granicach terenu objętego wnioskiem.

Wysokość limitu środków wynosi 33.333,00 zł. Pozostałą kwotę niezbędną do realizacji operacji podmiot zainteresowany zobowiązany jest zabezpieczyć ze środków własnych.

W ramach planowanej operacji należy podnieść o jedną jednostkę miary wskaźnik - Liczba nowych, wyremontowanych lub zmodernizowanych dzięki wsparciu z LSR obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.

W ramach projektów własnych, przewiduje się udział środków własnych o minimum 1% większy niż ten wynikający z przepisów dotyczących warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 tzn. pomoc na realizację operacji ma postać w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 49% tych kosztów, a w przypadku gdy operacja spełnia warunki określone w art. 95 ust. 3 rozporządzenia nr 508/2014 – w wysokości do 84% tych kosztów, do wysokości limitu, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o EFMR, jednak nie więcej niż 300 000 zł na jednego wnioskodawcę.

Zgodnie z zapisami § 39.  ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” Wysokość pomocy finansowej w ramach działania realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, o którym mowa w art. 62 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 508/2014, przyznanej LGD na: jedną operację własną – nie może przekroczyć 50 000 zł.

Operacja będzie realizowana w ramach Celu ogólnego nr 2 Zwiększanie zasobów oraz wyrównywanie potencjałów społecznych, Cel szczegółowy nr 2.2 Wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego terenu "7 Ryb" Przedsięwzięcie 2.2.1 Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej i przyczyni się do osiągnięcia celu określonego w art. 63 ust. 1 pkt d Rozporządzenia 508/2014: propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

W związku z powyższym Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” zwraca się do podmiotów zainteresowanych realizacją takiej operacji o zgłoszenie zamiaru realizacji takiej operacji w ciągu 30 dni od dnia opublikowania tego ogłoszenia, czyli do dnia 5.09.2018 (decyduje moment wpływu do LGD zgłoszenia). Zgłoszenia, które wpłyną do Stowarzyszenia po terminie nie będą uwzględniane.

Zgłoszenie do LGD zamiaru realizacji operacji opisanej powyżej powinno zostać dokonane na piśmie i zawierać następujące  oświadczenie:

Oświadczam, że jestem zainteresowany realizacją operacji pod nazwą „Budowa boiska do mini streetballa z piłkochwytem i częścią wydzieloną do gry w tenisa stołowego, ich wyposażeniem oraz elementami małej architektury w miejscowości Kiszkowo na terenie działki nr 225/25, obręb Kiszkowo, jednostka ewidencyjna Kiszkowo”, która została opisana w ogłoszeniu umieszczonym na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka  „7 Ryb” w dniu 6.08.2018 r.

Jednocześnie, pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej wobec Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” zobowiązuję się, do złożenia wniosku dotyczącego realizacji operacji objętej niniejszym oświadczeniem, w przypadku ogłoszenia przez to Stowarzyszenie naboru wniosków, w terminie 12 miesięcy od dnia złożenia przeze mnie niniejszego oświadczenia, przeprowadzanego w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, którego zakres tematyczny będzie odpowiadał specyfice operacji objętej niniejszym oświadczeniem.

Jednocześnie oświadczam, że nie jestem podmiotem wykluczonym z możliwości otrzymania dofinansowania na podstawie art. 207 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 poz. 1870 z późn. zm.) oraz nie istnieją przesłanki prawne, które uniemożliwiałyby realizację przeze mnie takiej operacji finansowanej ze środków Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014 - 2020”.

Pod oświadczeniem powinien znajdować się podpis(y) osoby (osób) składających oświadczenie albo upoważnionych do reprezentowania składającego oświadczenie.

Zgłoszenia nie zawierające wszystkich elementów wskazanych powyżej nie będą uwzględniane.

Aby uzyskać więcej informacji na temat planowanej realizacji operacji własnej, należy napisać na adres e-mail: biuro@7ryb.pl, stowarzyszenie7ryb@wp.pl, lub zadzwonić pod numer 506 256 186, 67 254 74 41 w godzinach pracy Biura LGD.

 

 

Załączniki:

  1. Załącznik do zgłoszenia robót budowlanych.
  2. Przedmiar robót.

© 2017 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka 7 Ryb Realizacja: IDcom JST