OGŁOSZENIE O POSIEDZENIU RADY W SPRAWIE WYBORU WNIOSKÓW DO DOFINANSOWANIA

Tutaj powinien być opis

W dniu 20.08.2018 r., o godzinie 1700w siedzibie biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” przy ulicy Kolejowej 24 w Wągrowcu, odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGR „7 Ryb” w sprawie wyboru wniosków do dofinansowania w zakresie przedsięwzięcia 1.1.2 Rozwój potencjału sprzedażowego sektora rybackiego

Planowany porządek obrad Rady w dniu 20.08.2018 r., o godzinie 1700 w ramach przedsięwzięcia 1.1.2 Rozwój potencjału sprzedażowego sektora rybackiego:

Porządek posiedzenia obrad Rady Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wybór sekretarza obrad.
 4.  Przedstawienie porządku obrad.
 5. Analiza złożonych przez członków Rady deklaracji bezstronności oraz księgi interesów i dokonanie ewentualnych wyłączeń.
 6. Omówienie operacji objętych wnioskami, które zostały złożone w ramach naboru prowadzonego przez LGD  w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków.
 7. Wyliczenie przez Przewodniczącego Rady, na podstawie informacji przekazanej przez Biuro, wniosków,  które nie zostały złożone w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków oraz ewentualna dyskusja na ten temat.
 8. Ocena złożonych wniosków o dofinansowanie.
 9. Podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru operacji i ustalenia kwoty wsparcia, które zostały złożone  w ramach naboru, to znaczy uchwał w przedmiocie:

a)     zgodności operacji objętych wnioskami złożonymi w ramach naborów z LSR,

b)      zgodności operacji objętych wnioskami z kryteriami wyboru,

c)     ustalenia kwoty wsparcia lub kwoty przyznanego grantu dla operacji objętych wnioskami

 1. Wolne głosy, wnioski i zapytania
 2. Zakończenie posiedzenia
© 2017 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka 7 Ryb Realizacja: IDcom.pl