OGŁOSZENIE O POSIEDZENIU RADY W SPRAWIE WYBORU WNIOSKÓW DO DOFINANSOWANIA W RAMACH REALIZACJI PROJEKTÓW WŁASNYCH

Tutaj powinien być opis

W dniu 27.09.2018 r., o godzinie 1600 w siedzibie biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” przy ulicy Kolejowej 24 w Wągrowcu, odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGR „7 Ryb” w sprawie wyboru wniosków w zakresie przedsięwzięcia 2.2.1 Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, - operacja pod nazwą „Budowa boiska do mini streetballa z piłkochwytem i częścią wydzieloną do gry w tenisa stołowego, ich wyposażeniem oraz elementami małej architektury w miejscowości Gołańcz na terenie działki nr 379/34, obręb Gołańcz, jednostka ewidencyjna Gołańcz”.

            Porządek posiedzenia obrad Rady Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”:

1.   Otwarcie posiedzenia.

2.   Stwierdzenie quorum.

3.   Wybór sekretarza obrad.

4.   Przedstawienie porządku obrad.

5. Analiza złożonych przez członków Rady deklaracji bezstronności oraz księgi interesów i dokonanie ewentualnych wyłączeń.

6.  Omówienie operacji objętych wnioskami, które zostały złożone przez Stowarzyszenie LGR „7 Ryb” zgodnie z  procedurą wyboru operacji własnych LGD przez Stowarzyszenie LGR „7 Ryb”.

7. Ocena złożonych wniosków o dofinansowanie.

8. Podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru operacji i ustalenia kwoty wsparcia, które zostały złożone, to znaczy uchwał w przedmiocie:

       a)  zgodności operacji objętych wnioskami złożonymi w ramach naborów z LSR,

       b) zgodności operacji objętych wnioskami z kryteriami wyboru,

       c) ustalenia kwoty wsparcia lub kwoty przyznanego grantu dla operacji objętych wnioskami

9. Wolne głosy, wnioski i zapytania

10. Zakończenie posiedzenia

© 2017 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka 7 Ryb Realizacja: IDcom.pl