Zapraszamy na Walne Zebranie Członków

Tutaj powinien być opis

Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia zapraszamy Państwa na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”, które odbędzie się dnia 3 października 2018 r., o godz. 17.00  w siedzibie Urzędu Gminy Wągrowiec, ul. Cysterska 22, 62 – 100 Wągrowiec, sala 306.

Podczas Zebrania poddane zostaną pod dyskusję i głosowanie uchwały w sprawach:

 • projektu Zarządu dotyczącego aktualizacji LSR,
 • tekstu jednolitego Lokalnej Strategii Rozwoju,
 • zmian w procedurach naborów wniosków, w tym grantowych i projektów własnych
 • zmian statutu i tekstu jednolitego statutu,
 • zmian Regulaminu Rady Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”
 • zmiana Regulaminu ustalania i wypłaty świadczeń dla członków organów Stowarzyszenia LGR "7Ryb".

Powyższe zmiany mają na celu zapewnienie jak najlepszego procesu wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju oraz sprawnego funkcjonowania stowarzyszenia i realizacji zaplanowanych przedsięwzięć.

Z uwagi na ważność podejmowanych uchwał proszę o niezawodne przybycie. Jeżeli nie będą mogli Państwo osobiście uczestniczyć w posiedzeniu, proszę o wyznaczenie pełnomocnika, który będzie uprawniony do głosowania w Państwa imieniu na podstawie pełnomocnictwa z podpisem poświadczonym przez notariusza, pracownika Biura LGR „7 Ryb” lub członka Zarządu (wzór pełnomocnictwa w załączniku).

Materiały dot. aktualizacji LSR oraz zmian kryteriów wyboru operacji, zostały zamieszczone na stronie internetowej Stowarzyszenia LGR „7 Ryb” www.7ryb.pl, w zakładce aktualizacja LSR/zmiana kryteriów wyboru operacji, natomiast pozostałe materiały na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia dostępne będą w zakładce Walne Zebranie Członków oraz w siedzibie Stowarzyszenia.             

 

Program Walnego Zebrania Członków .

 

 1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie quorum przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia.
 2. Wybór Sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór Przewodniczącego zebrania.
 5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
 6. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 7. Przyjęcie protokołu z Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków z dnia 11.07.2018 r.
 8. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Statutu oraz uchwalenia jednolitego tekstu Statutu Stowarzyszenia LGR  „7 Ryb”.
 9. Pojęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej „7 Ryb” do dokonywania zmian i aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 i uchwalenia jednolitego tekstu Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 Lokalnej Grupy Rybackiej „7 Ryb” oraz dokonywania zmian i aktualizacji dokumentów związanych wdrażaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 Lokalnej Grupy Rybackiej „7 Ryb”.
 10. Podjęcie Uchwały w sprawie aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”.
 11. Podjęcie Uchwały w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 – 2023 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”.
 12. Podjęcie Uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia procedury przeprowadzania naborów wniosków i wyboru operacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” z wyłączeniem realizacji operacji własnych LGD oraz projektów grantowych.
 13. Podjęcie Uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia procedury realizacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka  „7 Ryb” projektów grantowych w tym dokonywania wyboru grantobiorców.
 14. Podjęcie Uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia procedury wyboru operacji własnych LGD przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”.
 15. Podjęcie Uchwały zmieniająca Uchwałę w sprawie Uchwalenia  Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”. 
 16. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Regulaminu ustalania i wypłaty świadczeń dla członków organów Stowarzyszenia LGR „7 Ryb” oraz uchwalenia jednolitego tekstu Regulaminu ustalania i wypłaty świadczeń dla członków organów Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”.
 17. Przedstawienie informacji z bieżącej działalności Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”.
 18. Wolne głosy i wnioski.
 19. Zakończenie Walnego Zebrania

                               

© 2017 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka 7 Ryb Realizacja: IDcom.pl