Informacja o zamiarze realizacji operacji własnej LGD przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”

Tutaj powinien być opis

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” realizując Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014 - 2020, informuje, że zamierza podjąć działania zmierzające do realizacji operacji własnej LGD, o której mowa w art. 17 ust. 6 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2018 r. poz. 140 i 1625) pod tytułem Podniesienie kompetencji pracowników sektora rybackiego poprzez organizację szkoleń odpowiadających aktualnym potrzebom sektora rybackiego działającego na obszarze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”,

Operacja, której realizacją zainteresowana jest LGD polegać będzie na: organizacji szkoleń dla sektora rybackiego, w tym:

  I. Szkolenie wraz z wizytą studyjną dla właścicieli gospodarstw rybackich oraz kadry zarządzającej gospodarstwami rybackimi, obejmujące:

1)  szkolenie w firmie w zakresie produkcji pasz dla ryb na zaplanowanej trasie przejazdu,

2)  szkolenie wraz z prezentacją sprzętu i urządzeń pod potrzeby hodowli rybactwa stawowego, transportu i przetwórstwa ryb w przedsiębiorstwie, celem zwiększenia konkurencyjności gospodarstw rybackich z obszaru LGR „7 Ryb”, na zaplanowanej trasie przejazdu,

3) szkolenie oraz wizytę studyjną w  1 Gospodarstwie Rybackim  na terenie województwa warmińsko – mazurskiego w zakresie poznania rozwiązań przyjętych w innych gospodarstwach rybackich,

4) szkolenie w Instytucie Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie w zakresie spełniania wymogów dotyczących prowadzenia gospodarstwa rybackiego,

5) szkolenie oraz wizytę studyjną w 2 Gospodarstwie Rybackim na terenie województwa warmińsko – mazurskiego w zakresie poznania rozwiązań przyjętych w innych gospodarstwach rybackich,

6) Szkolenie wraz z wizytą studyjną w zakresie objętym w punktach od 1) do 5) zostanie zorganizowane najpóźniej do dnia 30 czerwca 2019 roku.

7)  Szkolenie wraz z wizytą studyjną obejmować będzie 4 dni.

8) Wszystkie uzgodnienia z podmiotami lub osobami wskazanymi w punktach od 1) do 5) należą do wnioskodawcy.

9) Realizacja poszczególnych elementów składowych szkolenia wraz z wizytą studyjną, wskazanych w punkcie od 1) do 5),  obejmuje:

a)  szkolenie wraz z wizytą studyjną 20 uczestników sektora rybackiego w zakresie wskazanym w pkt od 1) do 5),

b) transport uczestników z siedziby Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” w Wągrowcu 62 – 100, ul. Kolejowa 24 do poszczególnych miejsc szkolenia i wizyt studyjnych, zgodnie z poniższym harmonogramem i trasami:

1 dzień: Wągrowiec – Czarna Dąbrówka – Olsztyn

2 dzień: Olsztyn – Mrągowo - Olsztyn

3 dzień: Olsztyn – Iława – Olsztyn

4 dzień: Olsztyn – Wągrowiec,

c)  3 noclegi w Olsztynie – 10 pokoi 2 osobowych;

d)  Wyżywienie: od 1 do 4 dnia – śniadanie – obiad - kolacja

10) Liczba uczestników objętych szkoleniem wraz z wizytą studyjną: 20 osób z sektora rybackiego.

11) Z uwagi na długą trasę przejazdu realizacja poszczególnych elementów składowych, wskazanych w punkcie od 1) do 5) musi zostać zrealizowana w pierwszych trzech dniach. Na czwarty dzień zaplanowano jedynie przejazd z Olsztyna do Wągrowca. Kolejność realizacji poszczególnych składowych wskazanych w punktach od 1) do 5) może ulec zmianie.

II.  Szkolenia dla właścicieli gospodarstw rybackich, kadry zarządzającej gospodarstwami rybackimi oraz dla pracowników sektora rybackiego,  obejmujące:

1) szkolenie w zakresie dobrostanu ryb, w tym metod jego określania, charakterystyki i objawów obniżenia dobrostanu ryb, wpływu jakości wody na ten dobrostan, przedstawienia stanu prawnego dotyczącego dobrostanu ryb oraz wpływu pogorszenia dobrostanu ryb na jakość surowca rybnego

2) szkolenie w zakresie warunków sprzedaży żywych ryb, metod humanitarnego uśmiercania ryb

3) szkolenie w zakresie chorób ryb – weterynarz – ichtiopatolog.

4) Szkolenie w zakresie objętym w punktach od 1) do 3) zostanie zorganizowane najpóźniej do dnia 30 czerwca 2019 roku.

5) Szkolenie obejmować będzie 1 dzień.

6)  Wszystkie uzgodnienia z podmiotami lub osobami wskazanymi w punktach  od 1) do 3) należą do wnioskodawcy.

7) Realizacja poszczególnych elementów składowych szkolenia, wskazanych w punkcie od 1) do 3),  obejmuje:

a)  Szkolenie w zakresie wskazanym w pkt 1) do 3),

b)   transport uczestników z siedziby Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” w Wągrowcu 62 – 100, ul. Kolejowa 24 do miejsca szkolenia na obszarze województwa wielkopolskiego.

e)  Wyżywienie:

-  bufet kawowy,

-  obiad w miejscu szkolenia,

-  bufet kawowy,

- kolacja w miejscu szkolenia.

c)   Liczba uczestników objętych szkoleniem: 25 osób z sektora rybackiego.

Wysokość limitu środków wynosi 20.000,00 zł. Pozostałą kwotę niezbędną do realizacji operacji podmiot zainteresowany zobowiązany jest zabezpieczyć ze środków własnych.

W ramach planowanej operacji należy:

- podnieść o dwie jednostki miary wskaźnik: Liczba podmiotów gospodarczych, które dzięki rozwojowi kompetencji utworzyły lub utrzymały miejsce pracy

- Przeszkolić 45 osób z sektora rybackiego, które w wyniku wsparcia z LSR uzyskają nowe kompetencje.

W ramach projektów własnych, przewiduje się udział środków własnych o minimum 1% większy niż ten wynikający z przepisów dotyczących warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 tzn. pomoc na realizację operacji ma postać w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 49% tych kosztów, a w przypadku gdy operacja spełnia warunki określone w art. 95 ust. 3 rozporządzenia nr 508/2014 – w wysokości do 84% tych kosztów, do wysokości limitu, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o EFMR, jednak nie więcej niż 300 000 zł na jednego wnioskodawcę.

Zgodnie z zapisami  § 39.  ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” Wysokość pomocy finansowej w ramach działania realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, o którym mowa w art. 62 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 508/2014, przyznanej LGD na:  jedną operację własną – nie może przekroczyć 50 000 zł.

Operacja będzie realizowana w ramach Celu ogólnego nr 1 wzmocnienie potencjału gospodarczego obszaru, Cel szczegółowy nr 1.1 Zwiększenie konkurencyjności sektora Rybackiego Przedsięwzięcie 1.1.3 Rozwój kompetencji pracowników sektora rybackiego i przyczyni się do osiągnięcia celu określonego w art. 63 ust. 1 pkt b Rozporządzenia 508/2014: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenia miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury

W związku z powyższym Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” zwraca się do podmiotów zainteresowanych realizacją takiej operacji o zgłoszenie zamiaru realizacji takiej operacji w ciągu 30 dni od dnia opublikowania tego ogłoszenia, czyli do dnia 8 listopada 2018 roku (decyduje moment wpływu do LGD zgłoszenia). Zgłoszenia, które wpłyną do Stowarzyszenia po terminie nie będą uwzględniane.

Zgłoszenie do LGD zamiaru realizacji operacji opisanej powyżej powinno zostać dokonane na piśmie i zawierać następujące  oświadczenie:

Oświadczam, że jestem zainteresowany realizacją operacji pod nazwą Podniesienie kompetencji pracowników sektora rybackiego poprzez organizację szkoleń odpowiadających aktualnym potrzebom sektora rybackiego działającego na obszarze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”, która została opisana w ogłoszeniu umieszczonym na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” w dniu 9 października 2018 roku.

Jednocześnie, pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej wobec Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” zobowiązuję się, do złożenia wniosku dotyczącego realizacji operacji objętej niniejszym oświadczeniem, w przypadku ogłoszenia przez to Stowarzyszenie, w terminie 12 miesięcy od dnia złożenia przeze mnie niniejszego oświadczenia, naboru wniosków, przeprowadzanego w ramach realizacji lokalnej strategii rozwoju, którego zakres tematyczny będzie odpowiadał specyfice operacji objętej niniejszym oświadczeniem.

Jednocześnie oświadczam, że nie jestem podmiotem wykluczonym z możliwości otrzymania dofinansowania na podstawie art. 207 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077 z późn. zm.)  oraz nie istnieją przesłanki prawne, które uniemożliwiałyby realizację przeze mnie takiej operacji finansowanej ze środków Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014 - 2020”.

Pod oświadczeniem powinien znajdować się podpis(y) osoby (osób) składających oświadczenie albo upoważnionych do reprezentowania składającego oświadczenie.

Zgłoszenia nie zawierające wszystkich elementów wskazanych powyżej nie będą uwzględniane.

Aby uzyskać więcej informacji na temat planowanej informacji własnej, należy napisać na adres e-mail: stowarzyszenie7ryb@wp.pl oraz biura@7ryb.pl , lub zadzwonić pod numer tel.: 67 254 74 41 tel.: 506 256 186 w godzinach pracy Biura LGD.

© 2017 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka 7 Ryb Realizacja: IDcom JST