Aktualizacja wzorów wniosków i instrukcji w ramach Priorytetu 4

Tutaj powinien być opis

Na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w zakładce  Rybołówstwo/Program operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 (PO RYBY 2014-2020)/Dokumenty dla beneficjentów/Priorytet 4/Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, w zakresie działania... https://mgm.gov.pl/bez-kategorii/priorytet-4-zwiekszenie-zatrudnienia-i-spojnosci-terytorialnej-w-zakresie-dzialania-realizacja-lokalnych-strategii-rozwoju-kierowanych-przez-spolecznosc/, zamieszczone zostały zaktualizowane dokumenty wdrożeniowe dotyczące operacji w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych do stosowania. Przedmiotowe wzory dokumentów obowiązują od dnia 22 października 2018 r.

© 2017 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka 7 Ryb Realizacja: IDcom.pl