ZAPROSZENIE NA WARSZTAT REFLEKSYJNY

Tutaj powinien być opis

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” zaprasza na warsztat refleksyjny, który odbędzie się 29.01.2019 od godz. 16.00 w siedzibie Urzędu Gminy Wągrowiec ul. Cysterska 22 w Wągrowcu,  sala 306.

Warsztat refleksyjny skierowany jest do członków Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, jak również przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, mieszkańców obszaru objętego LSR,  podmiotów działających na obszarze objętym LSR, a także wnioskodawców i wszystkich zaangażowanych w proces wdrażania objęty Lokalną Strategią Rozwoju  oraz przedstawicieli innych Lokalnych Grup Działania, działających na terenie Lokalnej Grupy Rybackiej
„7 Ryb”.

Podczas warsztatu podjęta zostanie dyskusja w oparciu o poniższe pytania:

1.Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała  zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?

a)     Jeżeli nie to czy poziom realizacji może negatywnie wpłynąć na realizację celów LSR?

b)     Jakie można wskazać przyczyny odstępstw od planu?

c)     Jakie działania można podjąć, by uniknąć ich w kolejnym roku?

2. W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych wpływa na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie?

a)     W jakich obszarach tematycznych jakość wniosków jest zadowalająca, a w których budzi wątpliwość?

b)     Jeżeli jakość w pewnych obszarach budzi wątpliwość, czy może odbić się na realizacji celów LSR?

c)     Co można zrobić by podnieść jakość wniosków? 

3. W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoje rolę?

a)     Czy są jednoznaczne, obiektywne, czy pozwalają wybrać najlepsze wnioski?

b)     Czy wnioskodawcy zgłaszają wątpliwości odnośnie kryteriów, jakie?

c)     Co można zrobić, żeby poprawić katalog kryteriów?

4. W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD?

a)     Jakie zmiany w sytuacji społeczno-gospodarczej nastąpiły i mogą mieć wpływ na dezaktualizację LSR?

b)     Czy widać zróżnicowania potrzeb między poszczególnymi gminami? Jakie i jak można nie zareagować?

5. Czy przyjęty system wskaźników dostarcza wszystkie potrzebne informacje niezbędne do określenia skuteczności interwencyjnej strategii?

a)     Czy zbierane dane są wiarygodne, a źródła trafne?

b)     Jeśli nie to jakie zmiany można wprowadzić na tym etapie?

6. Czy procedury naboru wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?

a)     Jakie zmiany można wprowadzić w procedurach na tym etapie by podnieść ich użyteczność?

7. Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, doradczych?)

8. Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR?

9. Inne zagadnienia związane z procesem realizacji LSR.

10. Sposób wykorzystania rekomendacji.

W trakcie warsztatów, w toku dyskusji, wypracowane zostaną wnioski i rekomendacje oraz sposób ich wykorzystania. Podsumowanie spotkania będzie polegało na zebraniu wszystkich ustaleń dotyczących podjęcia koniecznych działań do poprawy wdrażania LSR w bieżącym
2019 roku.

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 28 stycznia 2019 r. do godz. 12.00 r. e-mailem na adres stowarzyszenie7ryb@wp.pl lub biuro@7ryb.pl lub telefonicznie pod nr telefonu: 506 256 186 lub 67 25 47 441.

Liczba miejsc na spotkaniu jest ograniczona, o udziale decydować będzie kolejność zgłoszeń

 

© 2017 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka 7 Ryb Realizacja: IDcom JST