dotyczy zapytania ofertowego na Budowę ścieżek edukacyjnych na terenie Gmin: Oborniki, Rogoźno, Skoki, Kiszkowo, Gołańcz, Margonin i Szamocin

Tutaj powinien być opis

Stowarzyszenie Lokana Grupa Rybacka "7 Ryb" informuje, że w Bazie konkurencyjnośi Funduszy Europesjkich  zostało opuplikowane zapytanie ofertowe na Budowę ścieżek edukacyjnych na terenie Gmin: Oborniki, Rogoźno, Skoki, Kiszkowo, Gołańcz, Margonin i Szamocin, w tym: Część I – Budowa ścieżki edukacyjnej na terenie Gminy Gołańcz. Część II - Budowa ścieżki edukacyjnej na terenie Gminy Kiszkowo. Część III - Budowa ścieżki edukacyjnej na terenie Gminy Margonin. Część IV - Budowa ścieżki edukacyjnej na terenie Gminy Oborniki. Część V - Budowa ścieżki edukacyjnej na terenie Gminy Rogoźno. Część VI - Budowa ścieżki edukacyjnej na terenie Gminy Skoki. Część VII - Budowa ścieżki edukacyjnej na terenie Gminy Szamocin. Zamówienie współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Osi Priorytetowej 4: Środowisko, Działania 4.5. Ochrona przyrody, Poddziałania 4.5.4. Edukacja ekologiczna, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie Projektu nr RPWP.04.05.04-30-0015/17-00 z dnia 16.10.2018 r. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z Zasadą Konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Szczegóły w linku:  https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1179095

© 2017 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka 7 Ryb Realizacja: IDcom JST