OGŁOSZENIE O NABORZE NR 22/2019

Tutaj powinien być opis

Ogłoszenie o naborze wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD
w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju
przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” realizującego Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014 – 2020”, ogłasza nabór wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD, zapraszając wszystkie zainteresowane podmioty do złożenia wniosków.                                      

Najważniejsze informacje na temat naboru wniosków:

I.  Zakres tematyczny operacji objętych wnioskami

1) W ramach naboru zainteresowane podmioty mogą składać wnioski dotyczące P 1.2.2 Wsparcie aktywności gospodarczej generującej miejsca pracy (Cel ogólny Wzmocnienie potencjału gospodarczego obszaru, cel szczegółowy 1.2 Różnicowanie i rozwój działalności gospodarczej na obszarach rybackich) zgodnie z § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, w ramach zakresu operacji: wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury.

II.  Termin i miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy:

Podmioty zainteresowane udziałem w naborze i realizacją operacji powinny złożyć wniosek wraz z jego kopią i niezbędnymi załącznikami, które będą następnie przedmiotem oceny przez Radę Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” oraz zarząd województwa, w podanym poniżej miejscu:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” ul. Kolejowa 24, 62-100 Wągrowiec

W okresie od dnia 21.05.2019 do dnia 7.06.2019 godz. 15.30

Wnioski złożone po tym terminie nie będą podlegały ocenie. Datą złożenia wniosku jest data faktycznego wpływu wniosku do Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”, a nie data stempla pocztowego.

W przypadku gdy ostatniego dnia naboru będzie kolejka osób składających wnioski, wszystkie osoby, które przybyły z wnioskami do Biura przed upływem terminu składania wniosków, zostaną obsłużone, a wnioski uznane za złożone w terminie, natomiast wnioski osób, które przybyły do Biura po tym terminie zostaną przyjęte z adnotacją, że wniosek został złożony po terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze.

Wnioski dotyczące realizacji operacji powinny zostać sporządzone na formularzu, o którym mowa w pkt VIII ppkt 1.

III.  Forma przyznania pomocy.

Pomoc na realizację operacji ma postać w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 50% tych kosztów, do wysokości limitu, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o EFMR, jednak nie więcej niż 300 000 zł na jednego wnioskodawcę z tym że – w przypadku wnioskodawcy spełniającego warunki określone w § 4 ust. 2 Rozporządzenia MGMiŻŚ, (Dz. U. z 2016 r. poz. 1435, Dz. U. z 2018 r. poz. 1503)  – nie więcej niż 400 000 zł na jednego wnioskodawcę.”;  

IV.   Warunki przyznania pomocy.

Pomoc może zostać przyznana wnioskodawcy, który we wskazanym w pkt II ogłoszenia terminie złożył wniosek dotyczący realizacji operacji:

1) zgodnej z Lokalną Strategią Rozwoju;

2)  która, w wyniku przeprowadzonej oceny zgodności operacji z kryteriami wyboru, uzyska co najmniej minimalną liczbę punktów określoną w pkt V ogłoszenia;

Za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju może zostać uznana operacja, która:

a) realizuje cele główne i szczegółowe LSR, przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników;

b) jest zgodna z Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, w tym z przepisami ustaw i rozporządzeń regulujących zasady przyznawania pomocy w ramach tego Programu, w tym w szczególności:

  • operacja wskazuje planowane rozwiązania związane z realizacją operacji w oparciu o zasady równych szans i niedyskryminacji,
  • realizacja operacji będzie miała co najmniej neutralny wpływ na zagadnienia związane z zachowaniem zasady równiej dostępności dla osób niepełnosprawnych,
  • planowane rozwiązania związane z realizacją operacji mają wpływ na zachowanie zasady zrównoważonego rozwoju,
  • na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie zaplanowane w ramach realizacji operacji zadania w zestawieniu rzeczowo-finansowym nie zostały w pełni zrealizowane, tzn. iż operacja, jako całość nie została zakończona;

c)     jest zgodna z następującymi dodatkowymi warunkami uzyskania dofinansowania, obowiązującymi w ramach naboru na podstawie art. 18a ust. 1 ustawy o RLKS:[1]

d) na realizację operacji może być udzielone wsparcie w formie wskazanej w ogłoszeniu o naborze;

e)  operacja jest zgodna z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze;

f) operacja jest objęta wnioskiem o udzielenie wsparcia, który został złożony w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze.

Zgodnie z zapisami dokumentów Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”, Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w wersji papierowej, z czego jeden stanowi oryginał a drugi jego kopię.

Wnioski powinny zostać złożone w dwóch osobnych segregatorach.

Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” zaznacza, że ciężar udowodnienia spełnienia warunków przyznania pomocy, poszczególnych kryteriów oceny operacji i wnioskowanej kwoty wsparcia obciąża wnioskodawcę. W razie wątpliwości dotyczących tych kwestii LGD może jednokrotnie wezwać wnioskodawcę do złożenia wyjaśnień lub dokumentów, na warunkach określonych w Procedurze dostępnej pod tym linkiem: 

https://cms-v1-files.idcom-web.pl/sites/1067/wiadomosci/153282/files/uchwala_41pages126.pdf

 

https://cms-v1-files.idcom-web.pl/sites/1067/wiadomosci/153282/files/uchwala_41pages2758_cz1.pdf

 

https://cms-v1-files.idcom-web.pl/sites/1067/wiadomosci/153282/files/uchwala_41pages59104_cz2.pdf

(aktywny link do Procedury). W razie nieusunięcia wątpliwości w tym trybie przez wnioskodawcę, kwestie, których dotyczyły te wątpliwości będą traktowane przez LGD jako nieudowodnione przez wnioskodawcę.

W przypadku wskazania we wniosku adresu e-mail  do wniosku należy dołączyć zgodę na doręczanie pisma wzywające wnioskodawcę do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia wniosku za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres poczty e-mail wskazany przez wnioskodawcę.

V. Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji.

Operacja objęta wnioskiem złożonym w ramach naboru zostanie poddana ocenie z punktu widzenia jej zgodności z kryteriami wyboru operacji.

Kryteria wyboru obowiązujące w ramach niniejszego naboru:

1)     Podstawowe:

a)     Gotowość realizacyjna operacji – max 1 pkt,

b)     Obszar oddziaływania operacji – max 2 pkt,

c)     Tworzenie miejsc pracy – max 6 pkt,

d)     Praca dla grupy defaworyzowanej – max 1 pkt,

e)     Wkład własny wnioskodawcy – max 2 pkt,

f)      Czas realizacji operacji – max 2 pkt,

2)     Strategiczne:

a)       Innowacyjność – max 2 pkt,

b)      Wykorzystanie lokalnych zasobów – max 1 pkt,

c)       Rodzaj wnioskodawcy – max 5 pkt,

Wniosek zostanie wybrany do dofinansowania, jeżeli uzyska łącznie co najmniej 2 punkty w ramach kryteriów podstawowych.

Link do szczegółowego opisu kryteriów/zasad przyznawania punktów.

https://cms-v1-files.idcom-web.pl/sites/1067/cms/szablony/23914/pliki/kryteriaocenyoperacji.pdf

VI. Informacja o wymaganych dokumentach, potwierdzających spełnienie warunków przyznania pomocy oraz kryteriów wyboru operacji.

Do wniosku należy dołączyć fiszkę projektową, zawierającą opis operacji oraz uzasadnienie planowanych wydatków.

VII.  Wskazanie wysokości limitu środków w ramach ogłaszanego naboru.

       Wysokość limitu środków w tym naborze wynosi 1.373.367,00 zł.

VIII.     Informacja o miejscu udostępnienia LSR, formularza wniosku o przyznanie pomocy, formularza wniosku o płatność, formularza umowy o udzielenie przyznanie pomocy oraz innych dokumentów istotnych z punktu widzenia wnioskodawcy.

  1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy dostępny jest w wersji elektronicznej [296 KB]

  2) Formularz wniosku o płatność dostępny jest w wersji elektronicznej [231.93 KB]

  3) Formularz umowy o przyznanie pomocy dostępny jest w wersji elektronicznej [277.5 KB]

  4) Lokalna Strategia Rozwoju, o której mowa w pkt IV, dostępna jest w wersji elektronicznej [1.55 MB]

  5) Wzór fiszki projektowej, o której mowa w pkt VI dostępny jest w wersji elektronicznej [1.05 MB]

  6) Regulamin Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” [11.47 MB]

  7) Załączniki do Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”. [8.78 MB]

  8) Procedura przeprowadzania naborów wniosków i wyboru operacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” z wyłączeniem realizacji operacji własnych LGD oraz projektów grantowych. [10.88 MB]

  9) Załączniki od 1 do 5a Procedury przeprowadzania naborów wniosków i wyboru operacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” z wyłączeniem realizacji operacji własnych LGD oraz projektów grantowych. [9.94 MB]

  10) Załączniki od 5a do 10 Procedury przeprowadzania naborów wniosków i wyboru operacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” z wyłączeniem realizacji operacji własnych LGD oraz projektów grantowych. [16.67 MB]

  11a) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” [807 KB]

  11b) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyj [264.39 KB]

  12a) Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie. [143.29 KB]

  12 b Oświadczenie – właściciela(i) lub współwłaściciela(i) nieruchomości [34.41 KB]

  12 c) Oświadczenie – małżonek beneficjenta i współwłaściciela [32.43 KB]

  12 d) Oświadczenie – pełnomocnika wnioskodawcy/beneficjenta będącego osobą fizyczną [30.44 KB]

  12 e) Oświadczenie – reprezentanta wnioskodawcy/beneficjenta będącego osobą fizyczną [31.8 KB]

  13) Biznes Plan uproszczony [1.91 MB]

  14) Załącznik nr. 1 do umowy o dofinansowanie [66.5 KB]

  15 ) Załącznik nr. 2 do umowy o dofinansowanie [14.64 KB]

  16 ) Załącznik nr. 3 do umowy o dofinansowanie [12.4 KB]

  17. Załącznik nr. 4 do umowy o dofinansowanie [19.79 KB]

  18) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programu finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. [253.55 KB]

  19a) Instrukcja wypełnienia wniosku o płatność [75.97 KB]

  19 b) Oświadczenie_- uczestnika szkolenia/warsztatów [30.15 KB]

  19c) Oświadczenie_pelnomocnika wnioskodawcy/beneficjenta będącego osobą fizyczną [32.57 KB]

  19 d) Oświadczenie_reprezentanta wnioskodawcy/beneficjenta będącego osobą fizyczną [31.84 KB]

  20) Oświadczenie do wniosku o dofinansowanie dotyczące realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób niepełnosprawnych [1.06 MB]

  21) Oświadczenie do wniosku o dofinansowanie dotyczące niezakończenia operacji [158.24 KB]

  22. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe i przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki. [354.9 KB]
[1] Literę usunąć, jeżeli w ramach naboru nie obowiązują dodatkowe warunki przyznawania wsparcia, o których mowa w art. 18a ust. 1 RLKS.

© 2017 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka 7 Ryb Realizacja: IDcom.pl