ZAPYTANIE OFERTOWE na Budowę ścieżek edukacyjnych na terenie Gmin: Oborniki, Kiszkowo, Gołańcz, Margonin i Szamocin

Tutaj powinien być opis

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na Budowę ścieżek edukacyjnych na terenie Gmin: Oborniki, Kiszkowo, Gołańcz, Margonin i Szamocin, w tym:

Część I – Budowa ścieżki edukacyjnej na terenie Gminy Gołańcz.

Część II - Budowa ścieżki edukacyjnej na terenie Gminy Kiszkowo.

Część III - Budowa ścieżki edukacyjnej na terenie Gminy Margonin.

Część IV - Budowa ścieżki edukacyjnej na terenie Gminy Oborniki.

Część V - Budowa ścieżki edukacyjnej na terenie Gminy Szamocin.

Zamówienie współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Osi Priorytetowej 4: Środowisko, Działania 4.5. Ochrona przyrody, Poddziałania 4.5.4. Edukacja ekologiczna, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Umowa o dofinansowanie Projektu nr RPWP.04.05.04-30-0015/17-00 z dnia 16.10.2018 r. pn. „W zgodzie z naturą - prowadzenie działań ekologicznych oraz budowa ścieżek edukacyjnych na terenie Gmin: Oborniki, Rogoźno, Skoki, Kiszkowo, Gołańcz, Margonin i Szamocin”.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z Zasadą Konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata  2014-2020.

Szczegóły w załączniku:

   Zaproszenie do złożenia oferty. [601.01 KB]

  Załącznik nr 1 Formularz oferty. [109 KB]

  Załącznik nr 2A Wzór oświadczenia wykonawcy. [25.61 KB]

  Załącznik nr 2B Wzór oświadczenia wykonawcy. [66.42 KB]

  Załącznik nr 3 Wzór wykazu wykonanych robót budowlanych. [76.5 KB]

  Załącznik nr 4 Wzór wykazu osób odpowiedzialnych za kierowanie robotami. [79 KB]

  Załącznik nr 5 Wzór oświadczenia o podwykonawcach. [74 KB]

  Załącznik nr 6 Zobowiązanie innego podmiotu [79 KB]

  Załącznik nr 7a Dokumentacja projektowa – Część I [7.64 MB]

  Załącznik nr 7a Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - Część I [8.09 MB]

  Załącznik nr 7a Przedmiary robót - Część I [1.18 MB]

  Załącznik nr 7b Dokumentacja projektowa – Część II [7.32 MB]

  Załącznik nr 7b Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - Część II [8.2 MB]

  Załącznik nr 7b Przedmiary robót - Część II [1.46 MB]

  Załącznik nr 7c Dokumentacja projektowa – Część III [7.24 MB]

  Załącznik nr 7c Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - Część III [8.08 MB]

  Załącznik nr 7c Przedmiary robót - Część III [1.19 MB]

  Załącznik nr 7d Dokumentacja projektowa – Część IV [9.06 MB]

  Załącznik nr 7d Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - Część IV [8.3 MB]

  Załącznik nr 7d Przedmiary robót - Część IV [1.55 MB]

  Załącznik nr 7e Dokumentacja projektowa – Część V [7.55 MB]

  Załącznik nr 7e Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - Część V [8.24 MB]

  Załącznik nr 7e Przedmiary robót - Część V [1.36 MB]

  Załącznik nr 8 Projekt umowy [178 KB]

© 2017 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka 7 Ryb Realizacja: IDcom.pl