Zaproszenie na Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków

Tutaj powinien być opis

Szanowni Państwo,

            Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia zapraszamy na Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”, które odbędzie się dnia 6 czerwca 2019 r., o godz. 17.00 w Ośrodku za Jeziorem ul. Za Jeziorem 40, 64-610 Rogoźno.

Podczas Zebrania podsumujemy rok 2018 oraz przedstawimy plany Stowarzyszenia na 2019 rok w tym m.in. w zakresie realizacji LSR w ramach PO RYBACTWO I MORZE 2014-2020 jak również zadań związanych z realizacją projektów w ramach Wielkoplskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 z zakresie edukacji ekologicznej.

Jeżeli nie będziecie mogli Państwo osobiście uczestniczyć w posiedzeniu, proszę o wyznaczenie pełnomocnika, który będzie uprawniony do głosowania w Państwa imieniu na podstawie pełnomocnictwa z podpisem poświadczonym przez notariusza, pracownika Biura LGR   „7 Ryb” lub członka Zarządu (wzór pełnomocnictwa w załączniku).

Materiały na Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia dostępne będą dostępne na stronie internetowej Stowarzyszenia LGR „7 Ryb” www.7ryb.pl w zakładce Walne Zebranie Członków oraz w siedzibie Stowarzyszenia.

Program Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej „7 Ryb”                    
w dniu 6 czerwca 2019 r. godz. 17:00 w Ośrodku za Jeziorem ul. Za Jeziorem 40, 64-610 Rogoźno.

 1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie quorum przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia.
 2. Wybór Sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór Przewodniczącego zebrania.
 5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
 6. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 7. Przyjęcie protokołu z Walnego Zebrania Członków z dnia 3.10.2018 r.
 8. Przedstawienie sprawozdania Rady za 2018 r.
 9. Dyskusja nad sprawozdaniem Rady.
 10. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady za 2018 r.
 11. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2018 r.
 12. Dyskusja nad sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej.
 13. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2018 r.
 14. Przedstawienie sprawozdania finansowego z działalności Stowarzyszenia za 2018 r.
 15. Przedstawienie sprawozdania Zarządu za 2018 r.
 16. Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu.
 17. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2018 r.
 18. Przedstawienie oceny sprawozdania finansowego i pracy Zarządu za 2018 rok przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi.
 19. Dyskusja nad wnioskiem o udzielenie absolutorium Członkom Zarządu za 2018 r.
 20. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Stowarzyszenia LGR „7 Ryb” za rok 2018.
 21. Informacja o czynnościach Komisji Rewizyjnej za okres od 3.10.2018 do 5.06.2019.
 22. Przedstawienie informacji z bieżącej działalności Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”.
 23. Wolne głosy i wnioski.
 24. Zakończenie Walnego Zebrania.

 

PO ZAKOŃCZENIU SPRAWOZDAWCZEGO WALNEGO ZEBRANIA

CZŁONKÓW ZAPRASZAMY NA POCZĘSTUNEK

Z poważaniem

 Dorota Knopczyńska

 Prezes Zarządu Stowarzyszenia

 Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”

© 2017 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka 7 Ryb Realizacja: IDcom.pl