OGŁOSZENIE O POSIEDZENIU RADY W SPRAWIE WYBORU WNIOSKÓW DO DOFINANSOWANIA

Tutaj powinien być opis

W dniu 2.07.2019 r., o godzinie 16.0w siedzibie biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” przy ulicy Kolejowej 24 w Wągrowcu, odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGR „7 Ryb” w sprawie wyboru wniosków do dofinansowania w zakresie przedsięwzięcia 1.2.2 Wsparcie aktywności gospodarczej generującej miejsca pracy.

Planowany porządek obrad Rady w dniu 2.07.2019 r., o godzinie 16.00 w ramach przedsięwzięcia 1.2.2 Wsparcie aktywności gospodarczej generującej miejsca pracy:

Porządek posiedzenia obrad Rady Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”:

1.   Otwarcie posiedzenia.

2.   Stwierdzenie quorum.

3.   Wybór sekretarza obrad.

4.   Przedstawienie porządku obrad.

5. Analiza złożonych przez członków Rady deklaracji bezstronności oraz księgi interesów i dokonanie ewentualnych wyłączeń.

6.  Omówienie operacji objętych wnioskami, które zostały złożone w ramach naboru prowadzonego przez LGD  w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków.

7. Wyliczenie przez Przewodniczącego Rady, na podstawie informacji przekazanej przez Biuro, wniosków,  które nie zostały złożone w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków oraz ewentualna dyskusja na ten temat.

8. Ocena złożonych wniosków o dofinansowanie.

9. Podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru operacji i ustalenia kwoty wsparcia, które zostały złożone  w ramach naboru, to znaczy uchwał w przedmiocie:

a)     zgodności operacji objętych wnioskami złożonymi w ramach naborów z LSR,

b)     zgodności operacji objętych wnioskami z kryteriami wyboru,

c)     ustalenia kwoty wsparcia lub kwoty przyznanego grantu dla operacji objętych wnioskami

10. Wolne głosy, wnioski i zapytania

11. Zakończenie posiedzenia


© 2017 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka 7 Ryb Realizacja: IDcom.pl