WYJAŚNIENIE NR 2 dot. zapytania ofertowego na budowę boisk do mini streetballa z piłkochwytem i częścią wydzieloną do gry w tenisa stołowego, ich wyposażeniem oraz elementami małej architektury” w tym: CZĘŚĆ I, CZĘŚĆ II, CZĘŚĆ III, CZĘŚĆ IV, CZĘŚĆ V, CZĘŚĆ VI, CZĘŚĆ VII

Tutaj powinien być opis
                                                                                                                                   Wągrowiec, 28.06.2019 r.

 

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”
ul. Kolejowa 24
62 – 100 Wągrowiec

Dotyczy: zamówienia pn. „Budowa boisk do mini streetballa z piłkochwytem i częścią wydzieloną do gry w tenisa stołowego, ich wyposażeniem oraz elementami małej architektury

 

Informuję, że w dniu 26.06.2019 r. do Zamawiającego wpłynęły pytania do zamówienia pn. „Budowa boisk do mini streetballa z piłkochwytem i częścią wydzieloną do gry w tenisa stołowego, ich wyposażeniem oraz elementami małej architektury”.                             

 

Pytanie 1. 
Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie innego systemu nawierzchni poliuretanowej tj. nie system natryskowy  tylko system z granulatu EPDM frakcji 1-4 mmm.

Odpowiedź: 
Zamawiający zgodnie z dokumentacją techniczną dopuszcza nawierzchnię z granulatu EPDM. Istotne jest aby zastosowana nawierzchnia spełniała wymogi opisane w dokumentacji technicznej, w tym Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót i posiadała certyfikaty  wymagane w załączonych dokumentach do zapytania ofertowego.

 

Pytanie 2.
 Proszę o rysunek piłkochwytu z naniesionymi zastrzałami gdyż opisanie: ”że zastrzały należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta” nie mają w tym wypadku zastosowania z uwagi na kształt piłkochwytów (po łuku) i producenci  nie mają takich rozwiązań a po naciągnięciu linki stalowej słupy mogą się wyginać do środka. Dodatkowo proszę o informacje czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie zamiast piłkochwytu z siatki polipropylenowej system ogrodzenia z paneli stalowych 2D 6/5/6 stosowanych na obiektach sportowych.
  
Odpowiedź. 
Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie piłkochwytu z siatki polipropylenowej system ogrodzenia z paneli stalowych 2D 6/5/6.
Jednocześnie prosimy o uwzględnienie w ofercie wzmocnienia sztywności piłkochwytu tj. w pozycjach przedmiaru  budowa piłkochwytu prosimy uwzględnić wzmocnienie konstrukcji kształtownikiem – profilem zamknietym o gr, min. 2mm.; miejsca wmontowania usztywnień zostaną wskazane przez projektanta w ramach nadzoru autorskiego.
 
Pytanie 3.
Czy Zamawiający dopuszcza zamontowanie lampy solarnej led z panelem fotowoltaicznym zewnętrznym a nie wbudowanym  obudowę lampy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zamontowanie lampy solarnej led z panelem fotowoltaicznym zewnętrznym. 
Pozycję należy skalkulować zgodnie z 
dokumentami, załączonymi do zapytania ofertowego. 

Pytanie 4. 
Proszę o przekrój palisady z drewna ( dotyczy inwestycji w Potrzanowie).
Odpowiedź: Należy skalkulować palisadę o przekroju min. Ø 10 cm.

Stowarzyszenie  Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”
 

 

 
© 2017 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka 7 Ryb Realizacja: IDcom.pl