Podpisano umowy z Wykonawcami

Tutaj powinien być opis

W dniu 21.05.2019r. Stowarzyszenie LGR „7 Ryb” ogłosiła zapytanie ofertowe w celu wyłonienia wykonawcy zamówienia                   pn.:„ W Zgodzie z naturą-prowadzenie działań ekologicznych oraz budowa ścieżek edukacyjnych na terenie Gmin: Oborniki, Rogoźno, Skoki, Kiszkowo, Gołańcz, Margonin i Szamocin”.

W postępowaniu wzięło udział dwóch wykonawców. W wyniku przeprowadzonego postępowania w dniu 9 lipca 2019 r. podpisana została umowa na realizację w/w zamówienia. Wykonawcą została:

Pracownia Plastyczna Studio 22 Stefan Gawroński, Przyrowo 22, 78-320 Połczyn Zdrój.

Nadzór inwestorski nad realizacją zamówienia pełnić będzie:

Obsługa inwestycji Jolanta Maciejewska ul. Ks. Władysława Wróblewskiego 3B/3 62-100 Wągrowiec

Zamówienie współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Osi priorytetowej 4: Środowisko, Działania 4.5 Ochrona przyrody, Poddziałania 4.5.4. Edukacja ekologiczna, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie Projektu nr RPWP.04.05.04-30-0015/17-00 z dnia 16.10.2018r.

© 2017 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka 7 Ryb Realizacja: IDcom.pl