Zaproszenie na Walne Zebranie Członków

Tutaj powinien być opis

Szanowni Państwo,

            Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia zapraszamy na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”, które odbędzie się dnia 11 września 2019 r., o godz. 17.00 w siedzibie Urzędu Gminy Wągrowiec, ul. Cysterska 22, 62 – 100 Wągrowiec, sala 306.

Podczas Zebrania poddane zostaną pod głosowanie uchwały w sprawie ustalenia wysokości dodatkowych składek dla gmin członkowskich Stowarzyszenia oraz terminu ich wpłacenia. Informacja o wysokości składki dla poszczególnej gminy została przekazana odrębnie włodarzom gmin członkowskich, celem zabezpieczenia środków w budżetach gmin. Podjęcie powyższych uchwał jest niezbędne w celu zrealizowania działań Statutowych Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”, w tym zadań inwestycyjnych.  

Ponadto przedstawimy informację z bieżącej działalności Stowarzyszenia.

Z uwagi na ważność podejmowanych uchwał prosimy o niezawodne przybycie.

Jeżeli nie będą mogli Państwo osobiście uczestniczyć w posiedzeniu, proszę o wyznaczenie pełnomocnika, który będzie uprawniony do głosowania w Państwa imieniu na podstawie pełnomocnictwa z podpisem poświadczonym przez notariusza, pracownika Biura LGR „7 Ryb” lub członka Zarządu (wzór pełnomocnictwa w załączniku).

Materiały na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia dostępne będą w zakładce Walne Zebranie Członków oraz w siedzibie Stowarzyszenia.

Program Walnego Zebrania Członków
                     Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej „7 Ryb”                    
w dniu 11 września 2019 r. godz. 17:00

Urząd Gminy Wągrowiec, ul. Cysterska 22, 62 – 100 Wągrowiec, sala 306

1.Otwarcie zebrania i stwierdzenie quorum przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia.

2.Wybór Sekretarza obrad.

3.Przyjęcie porządku obrad.

4.Wybór Przewodniczącego zebrania.

5.Powołanie Komisji Skrutacyjnej.

6.Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

7.Przyjęcie protokołu ze Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków z dnia 6.06.2019 r.

8.Podjęcie Uchwał:

        1) w sprawie ustalenia wysokości dodatkowej składki dla gminy Oborniki oraz terminu jej wpłacenia,

        2) w sprawie ustalenia wysokości dodatkowej składki dla gminy Rogoźno oraz terminu jej wpłacenia,

        3) w sprawie ustalenia wysokości dodatkowej składki dla gminy Skoki oraz terminu jej wpłacenia,

        4) w sprawie ustalenia wysokości dodatkowej składki dla gminy Kiszkowo oraz terminu jej wpłacenia,

        5) w sprawie ustalenia wysokości dodatkowej składki dla gminy Wągrowiec oraz terminu jej wpłacenia,

        6) w sprawie ustalenia wysokości dodatkowej składki dla gminy Gołańcz oraz terminu jej wpłacenia,

        7) w sprawie ustalenia wysokości dodatkowej składki dla gminy Margonin oraz terminu jej wpłacenia,

        8) w sprawie ustalenia wysokości dodatkowej składki dla gminy Szamocin oraz terminu jej wpłacenia,

        9) w sprawie ustalenia wysokości dodatkowej składki dla gminy Wyrzysk oraz terminu jej wpłacenia,

       10) w sprawie zmiany Statutu oraz uchwalenia tekstu jednolitego Statutu

 9.Przedstawienie informacji z bieżącej działalności Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”.

10.Wolne głosy i wnioski.

11.Zakończenie Walnego Zebrania


 Z poważaniem

 Dorota Knopczyńska

 Prezes Zarządu Stowarzyszenia

 Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”


© 2017 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka 7 Ryb Realizacja: IDcom.pl