ZAPYTANIE OFERTOWE Prowadzenie działań ekologicznych – Cykl działań edukacyjnych” w ramach projektu pn. „W zgodzie z naturą – prowadzenie działań ekologicznych oraz budowa ścieżek edukacyjnych na terenie Gmin: Oborniki, Rogoźno, Skoki, Kiszkowo, Gołańcz, Margonin i Szamocin”

Tutaj powinien być opis

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na Prowadzenie działań ekologicznych - Cykl działań edukacyjnych, w tym:

1. CZĘŚĆ I – ULOTKA EDUKACYJNA;

2. CZĘŚĆ II – KONKURS FOTOGRAFICZNY – WYDANIE WIDOKÓWEK;

3. CZĘŚĆ III – FILM INFORMACYJNO – EDUKACYJNY;

4. GRUPA CZĘŚCI IV- PUBLIKACJA ARTYKUŁÓW„CHROŃ ŚRODOWISKO – BĄDŹ EKO”, W TYM:

a)     CZĘŚĆ I - PUBLIKACJA NA TERENIE GMINY OBORNIKI

b)    CZĘŚĆ II - PUBLIKACJA NA TERENIE GMINY ROGOŹNO

c)     CZĘŚĆ III - PUBLIKACJA NA TERENIE GMINY KISZKOWO

d)    CZĘŚĆ IV - PUBLIKACJA NA TERENIE GMINY SKOKI

e)     CZĘŚĆ V - PUBLIKACJA NA TERENIE GMINY GOŁAŃCZ

f)      CZĘŚĆ VI - PUBLIKACJA NA TERENIE GMINY MARGONIN

g)    CZĘŚĆ VII - PUBLIKACJA NA TERENIE GMINY SZMOCIN

5. CZĘŚĆ V – ORGANIZACJA DNIA RYBY - GOŁAŃCZ;

6. CZĘŚĆ VI – ORGANIZACJA ŚWIATOWEGO DNIA DRZEWA – ŁAGIEWNIKI KOŚCIELNE, GMINA KISZKOWO;

7. CZĘŚĆ VII – ORGANIZACJA DNIA ZIEMI – MARGONIN;

8. CZĘŚĆ VIII – ORGANIZACJA ŚWIATOWEGO DNIA OCHRONY ŚRODOWISKA - OBORNIKI;

9. CZĘŚĆ IX – ORGANIZACJA DNIA AKCJI KLIMATYCZNEJ, ROGOŹNO;

10. CZĘŚĆ X – ORGANIZACJA ŚWIATOWEGO DNIA WODY, POTRZANOWO, GMINA SKOKI;

11. CZĘŚĆ XI – ORGANIZACJA DNIA PSZCZOŁY, SZAMOCIN;

Zamówienie współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Osi Priorytetowej 4: Środowisko, Działania 4.5. Ochrona przyrody, Poddziałania 4.5.4. Edukacja ekologiczna, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Umowa o dofinansowanie Projektu nr RPWP.04.05.04-30-0015/17-00 z dnia 16.10.2018 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z Zasadą Konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata  2014-2020.

Szczegóły w załączniku:

1.  Zaproszenie do złożenia oferty. 

2. Załącznik nr 1 Formularz oferty. 

3. Załącznik nr 2A Wzór oświadczenia wykonawcy. 

4. Załącznik nr 3 Projekt umowy 

5. Załącznik nr 4 Wykaz usług 

© 2017 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka 7 Ryb Realizacja: IDcom.pl