OGŁOSZENIE O NABORZE NR 27/2020

Tutaj powinien być opis

 OGŁOSZENIE O NABORZE NR 27/2020

Ogłoszenie o naborze wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD
w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju
przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” realizującego Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014 – 2020”, ogłasza nabór wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD, zapraszając wszystkie zainteresowane podmioty do złożenia wniosków.

Najważniejsze informacje na temat naboru wniosków:

I.  Zakres tematyczny operacji objętych wnioskami

W ramach naboru zainteresowane podmioty mogą składać wnioski dotyczące P 1.1.3 Rozwój kompetencji pracowników sektora rybackiego (Cel ogólny Wzmocnienie potencjału gospodarczego obszaru, cel szczegółowy 1.1 Zwiększenie konkurencyjności sektora rybackiego) zgodnie z § 2 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, w ramach zakresu operacji:

  • podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury
  • wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym operacje na rzecz łagodzenia zmiany klimatu.

II. Termin i miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy:

Podmioty zainteresowane udziałem w naborze i realizacją operacji powinny złożyć wniosek wraz z jego kopią i niezbędnymi załącznikami, które będą następnie przedmiotem oceny przez Radę Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” oraz zarząd województwa, w podanym poniżej miejscu:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” ul. Kolejowa 24, 62-100 Wągrowiec

W okresie od dnia 1.06.2020 r. do dnia 19.06.2020 r. godz. 15.30

Wnioski złożone po tym terminie nie będą podlegały ocenie. Datą złożenia wniosku jest data faktycznego wpływu wniosku do Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”, a nie data stempla pocztowego.

W przypadku gdy ostatniego dnia naboru będzie kolejka osób składających wnioski, wszystkie osoby, które przybyły z wnioskami do Biura przed upływem terminu składania wniosków, zostaną obsłużone, a wnioski uznane za złożone w terminie, natomiast wnioski osób, które przybyły do Biura po tym terminie zostaną przyjęte z adnotacją, że wniosek został złożony po terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze.

Wnioski dotyczące realizacji operacji powinny zostać sporządzone na formularzu, o którym mowa w pkt VIII ppkt 1.

III.  Forma przyznania pomocy.

Pomoc na realizację operacji ma postać w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 50% tych kosztów, a w przypadku gdy operacja spełnia warunki określone w art. 95 ust. 3 rozporządzenia nr 508/2014  (w zakresie celu określonego w § 2 pkt 3 Rozporządzenia MGMiŻŚ Dz. U. z 2016 r. poz. 1435, Dz. U. z 2018 r. poz. 1503, Dz. U. z 2019 r., poz. 1442) – w wysokości do 85% tych kosztów, do wysokości limitu, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o EFMR:  , jednak nie więcej niż 300 000 zł na jednego wnioskodawcę, jednak w zakresie celu określonego w § 2 pkt 1 Rozporządzenia MGMiŻŚ Dz. U. z 2016 r. poz. 1435, Dz. U. z 2018 r. poz. 1503, Dz. U. z 2019 r., poz. 1442) nie więcej niż 300 000 zł na jednego wnioskodawcę, z tym że w przypadku gdy wnioskodawca::

1)  prowadzi lub podejmuje działalność na obszarze gmin objętych LSR:

a)   jako uprawniony do rybactwa lub

b)  jako podmiot, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej chowu lub hodowli organizmów morskich na podstawie art. 97 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 514 i 650), lub

c)  w zakresie: – przetwórstwa, obrotu produktami rybołówstwa lub akwakultury lub unieszkodliwiania odpadów wytwarzanych lub powstałych w sektorze rybołówstwa i akwakultury, lub – związanym z obsługą sektora rybołówstwa i akwakultury, w szczególności produkcję, konserwację lub naprawę sprzętu służącego do prowadzenia działalności połowowej, lub

2)    jest armatorem statku rybackiego:

  1. o polskiej przynależności,
  2. na który została wydana licencja połowowa i licencja ta nie została zawieszona albo cofnięta,
  3. którego port macierzysty znajduje się na obszarze gmin objętych LSR, lub

3)  otrzymał pomoc finansową w ramach środka pomoc publiczna z tytułu trwałego zaprzestania działalności połowowej objętego osią priorytetową 1 – Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013” lub w ramach działania trwałe zaprzestanie działalności połowowej, o którym mowa w art. 34 rozporządzenia nr 508/2014, objętego Priorytetem 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy zawartym w programie, lub

4) będąc osobą fizyczną zamieszkałą na obszarze gmin objętych LSR utracił miejsce pracy w wyniku trwałego zaprzestania działalności połowowej przy użyciu statku rybackiego lub w wyniku zaprzestania prowadzenia działalności, o której mowa w pkt 1

– nie więcej niż 400 000 zł na jednego wnioskodawcę.

IV.  Warunki przyznania pomocy.

Pomoc może zostać przyznana wnioskodawcy, który we wskazanym w pkt II ogłoszenia terminie złożył wniosek dotyczący realizacji operacji:

1)   zgodnej z Lokalną Strategią Rozwoju;

2)  która, w wyniku przeprowadzonej oceny zgodności operacji z kryteriami wyboru, uzyska co najmniej minimalną liczbę punktów określoną w pkt V ogłoszenia;

Za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju może zostać uznana operacja, która:

a)  realizuje cele główne i szczegółowe LSR, przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników;

b)  jest zgodna z Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, w tym z przepisami ustaw i rozporządzeń regulujących zasady przyznawania pomocy w ramach tego Programu, w tym w szczególności:

  • operacja wskazuje planowane rozwiązania związane z realizacją operacji w oparciu o zasady równych szans i niedyskryminacji,
  • realizacja operacji będzie miała co najmniej neutralny wpływ na zagadnienia związane z zachowaniem zasady równiej dostępności dla osób niepełnosprawnych,
  • planowane rozwiązania związane z realizacją operacji mają wpływ na zachowanie zasady zrównoważonego rozwoju,
  • na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie zaplanowane w ramach realizacji operacji zadania w zestawieniu rzeczowo-finansowym nie zostały w pełni zrealizowane, tzn. iż operacja, jako całość nie została zakończona;

c)     jest zgodna z następującymi dodatkowymi warunkami uzyskania dofinansowania, obowiązującymi w ramach naboru na podstawie art. 18a ust. 1 ustawy o RLKS:[1]

d)   na realizację operacji może być udzielone wsparcie w formie wskazanej w ogłoszeniu o naborze;

e)   operacja jest zgodna z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze;

f)  operacja jest objęta wnioskiem o udzielenie wsparcia, który został złożony w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze.

Zgodnie z zapisami dokumentów Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”, Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w wersji papierowej, z czego jeden stanowi oryginał a drugi jego kopię.

Wnioski powinny zostać złożone w dwóch osobnych segregatorach.

Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” zaznacza, że ciężar udowodnienia spełnienia warunków przyznania pomocy, poszczególnych kryteriów oceny operacji i wnioskowanej kwoty wsparcia obciąża wnioskodawcę. W razie wątpliwości dotyczących tych kwestii LGD może jednokrotnie wezwać wnioskodawcę do złożenia wyjaśnień lub dokumentów, na warunkach określonych w Procedurze dostępnej pod tym linkiem: https://cms-files.idcom-web.pl/sites/1067/wiadomosci/153282/files/uchwala_41pages126.pdfhttps://cms-files.idcom-web.pl/sites/1067/wiadomosci/153282/files/uchwala_41pages2758_cz1.pdf, https://cms-files.idcom-web.pl/sites/1067/wiadomosci/153282/files/uchwala_41pages59104_cz2.pdf (aktywny link do Procedury). W razie nieusunięcia wątpliwości w tym trybie przez wnioskodawcę, kwestie, których dotyczyły te wątpliwości będą traktowane przez LGD jako nieudowodnione przez wnioskodawcę.

W przypadku wskazania we wniosku adresu e-mail  do wniosku należy dołączyć zgodę na doręczanie pisma wzywające wnioskodawcę do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia wniosku za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres poczty e-mail wskazany przez wnioskodawcę.

Informujemy, że w ostatnim dniu naborów wniosków o dofinansowanie nie ma możliwości wypełniania wniosku o dofinansowanie i załączników na miejscu w Biurze, blokując tym samym możliwość złożenia wniosku innym beneficjentom.

V.   Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji.

Operacja objęta wnioskiem złożonym w ramach naboru zostanie poddana ocenie z punktu widzenia jej zgodności z kryteriami wyboru operacji.

 Kryteria wyboru obowiązujące w ramach niniejszego naboru:

1)     Podstawowe:

a)     Gotowość realizacyjna operacji – max 1 pkt,

b)     Obszar oddziaływania operacji – max 2 pkt,

c)     Tworzenie miejsc pracy – max 6 pkt,

d)     Praca dla grupy defaworyzowanej – max 1 pkt,

e)     Wkład własny wnioskodawcy – max 2 pkt,

f)      Czas realizacji operacji – max 2 pkt,

2)     Strategiczne:

a)       Innowacyjność – max 2 pkt,

b)       Tworzenie lub utrzymanie miejsc pracy w ramach podstawowej działalności  rybackiej – max 6 pkt,

c)       Rodzaj wnioskodawcy – max 5 pkt,

Wniosek zostanie wybrany do dofinansowania, jeżeli uzyska łącznie co najmniej 2 punkty w ramach kryteriów podstawowych.

Link do szczegółowego opisu kryteriów/zasad przyznawania punktów.

https://cms-files.idcom-web.pl/sites/1067/cms/szablony/23914/pliki/kryteriaocenyoperacji.pdf

VI. Informacja o wymaganych dokumentach, potwierdzających spełnienie warunków przyznania pomocy oraz kryteriów wyboru operacji.

Do wniosku należy dołączyć fiszkę projektową, zawierającą opis operacji oraz uzasadnienie planowanych wydatków.

VII. Wskazanie wysokości limitu środków w ramach ogłaszanego naboru.

Wysokość limitu środków w tym naborze wynosi 80.000,00 zł.

VIII. Informacja o miejscu udostępnienia LSR, formularza wniosku o przyznanie pomocy, formularza wniosku o płatność, formularza umowy o udzielenie przyznanie pomocy oraz innych dokumentów istotnych z punktu widzenia wnioskodawcy.

1)     Formularz wniosku o przyznanie pomocy dostępny jest w wersji elektronicznej

2)      Formularz wniosku o płatność dostępny jest w wersji elektronicznej

3)     Formularz umowy o przyznanie pomocy dostępny jest w wersji elektronicznej

4)     Lokalna Strategia Rozwoju, o której mowa w pkt IV, dostępna jest w wersji elektronicznej

5)     Wzór fiszki projektowej, o której mowa w pkt VI dostępny jest w wersji elektronicznej

6)     Regulamin Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”

7)      Załączniki do Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”.

8)      Procedura przeprowadzania naborów wniosków i wyboru operacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” z wyłączeniem realizacji operacji własnych LGD oraz projektów grantowych.

9)      Załączniki od 1 do 5a Procedury przeprowadzania naborów wniosków i wyboru operacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” z wyłączeniem realizacji operacji własnych LGD oraz projektów grantowych.

10)   Załączniki od 5a do 10 Procedury przeprowadzania naborów wniosków i wyboru operacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” z wyłączeniem realizacji operacji własnych LGD oraz projektów grantowych.

11)  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”

12)    Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym

13)  Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie.

14)   Oświadczenie – właściciela(i) lub współwłaściciela(i) nieruchomości

15)   Oświadczenie – małżonek beneficjenta i współwłaściciela

16)   Oświadczenie – pełnomocnika wnioskodawcy/beneficjenta będącego osobą fizyczną

17)   Oświadczenie – reprezentanta wnioskodawcy/beneficjenta będącego osobą fizyczną

18)   Biznes Plan uproszczony

19)   Załącznik nr. 1 do umowy o dofinansowanie

20)   Załącznik nr. 2 do umowy o dofinansowanie

21)   Załącznik nr. 3 do umowy o dofinansowanie

22)   Załącznik nr. 4 do umowy o dofinansowanie

23)   Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programu finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

24)   Instrukcja wypełnienia wniosku o płatność

25)  Klauzule RODO do wniosku o płatność

26)  Załącznik nr. 1 do instrukcji wypełniania wniosku o płatność

27)  Oświadczenie_- uczestnika szkolenia/warsztatów

28)   Oświadczenie_pelnomocnika wnioskodawcy/beneficjenta będącego osobą fizyczną

29)   Oświadczenie_reprezentanta wnioskodawcy/beneficjenta będącego osobą fizyczną

30) Oświadczenie do wniosku o dofinansowanie dotyczące realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób niepełnosprawnych

31)  Oświadczenie do wniosku o dofinansowanie dotyczące niezakończenia operacji

32) Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe i przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki.

33)  Klauzule RODO do wniosku o dofinansowanie

34) Zgoda na doręczanie pisma wzywające wnioskodawcę do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia wniosku za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres poczty e-mail wskazany przez wnioskodawcę

 


[1] Literę usunąć, jeżeli w ramach naboru nie obowiązują dodatkowe warunki przyznawania wsparcia, o których mowa w art. 18a ust. 1 RLKS.

© 2017 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka 7 Ryb Realizacja: IDcom.pl