Ogłoszenie nr 2/2020/G o konkursie na wybór grantobiorców w ramach realizacji przez Lokalną Grupę Rybacką „7 Ryb” projektu grantowego pod nazwą TO CO MAMY - Promocja dziedzictwa kulturowego i walorów środowiskowych obszaru działania LGR „7 Ryb”

Tutaj powinien być opis

Zarząd Lokalnej Grupy Rybackiej „7 Ryb” realizujący Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”, ogłasza nabór wniosków na realizację zadań w ramach realizacji projektu grantowego, zapraszając wszystkie zainteresowane podmioty do złożenia wniosków.

Najważniejsze informacje na temat konkursu:

I. Zakres tematyczny konkursu i zadania, na realizację których może zostać przyznany grant i termin ich realizacji:

Konkurs dotyczy zadań, których tematem będzie m.in.

a) organizacja wydarzeń i imprez promujących turystykę, lokalną kulturę i produkty,

b) zakładanie oraz prowadzenie stron i portali internetowych poświęconych turystyce, lokalnej kulturze i produktom,

c) wydawanie publikacji, folderów poświęconych turystyce, lokalnej kulturze i produktom,

d) udział w targach, konferencjach, seminariach dotyczących turystyki, lokalnej kultury i produktów,

e) oznakowanie i promocja produktów lokalnych,

f) zakup towarów służących przedsięwzięciom związanym z kultywowaniem tradycyjnych zawodów lub tradycji społeczności lokalnych, w tym kulinarnych,

g) promocję i organizację lokalnej twórczości kulturalnej,

h) oznakowanie obiektów małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej,

i) przygotowanie lokalnych przewodników.

Granty mogą zostać przyznane na realizację następujących zadań:

a) wydarzenia i imprezy promujące turystykę, lokalną kulturę i produkty,

b) zakładanie oraz prowadzenie stron i portali internetowych poświęconych turystyce, lokalnej kulturze i produktom,

c) wydawanie publikacji, folderów poświęconych turystyce, lokalnej kulturze i produktom,

d) udział w targach, konferencjach, seminariach dotyczących turystyki, lokalnej kultury i produktów,

e) oznakowanie i promocja produktów lokalnych,

f) zakup towarów służących przedsięwzięciom związanym z kultywowaniem tradycyjnych zawodów lub tradycji społeczności lokalnych, w tym kulinarnych,

g) promocję i organizację lokalnej twórczości kulturalnej,

h) oznakowanie obiektów małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej,

i) przygotowanie lokalnych przewodników.

Wnioski dotyczące zadań, które nie mieszczą się w tym zakresie tematycznym, nie zostaną wybrane do realizacji.

Realizacja zadań powinna rozpocząć się nie wcześniej niż w dniu zawarcia przez grantobiorcę z LGD umowy o przyznanie grantu i zakończyć się nie później niż 31.08.2021[1].

Z uwagi na ogłoszony na terenie Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii oraz obostrzeń wynikających z Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w tym zakaz organizacji imprez kulturalnych i integracyjnych, prosimy o zaplanowanie realizacji projektu grantowego na 2021 rok, celem późniejszego wywiązania się z realizacji zaplanowanego wskaźnika. 

Środki przyznanego grantu nie będą mogły zostać przeznaczone na następujące rodzaje wydatków:

  • na zakup artykułów spożywczych przekraczających 30 % wartości zadania  służącego osiągnięciu celu projektu grantowego; wyjątek stanowią warsztaty kulinarne, których głównym kosztem będą zakupy artykułów spożywczych stanowiących podstawę zrealizowania i osiągnięcia celu projektu grantowego (wówczas dopuszcza się do 100%)

II. Planowane do osiągnięcia w ramach projektu grantowego cele i wskaźniki.

Realizacja zadania powinna wpływać na osiągnięcie następujących celów i wskaźników:

Cele: Cel ogólny nr 2 Zwiększanie zasobów oraz wyrównywanie potencjałów społecznych, Cel szczegółowy nr 2.2 Wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego terenu "7 Ryb", Przedsięwzięcie 2.2.2 Promowanie dziedzictwa kulturowego i walorów środowiskowych.

Wskaźniki:

a)     Liczba wydarzeń promujących kulturę lokalną, które otrzymały wsparcie w ramach LSR – 9 sztuk

b)     Liczba produktów promocyjnych wprowadzonych do dystrybucji dzięki wsparciu z LSR. -1 sztuka,

III.  Termin i miejsce składania wniosków o przyznanie grantu.

Osoby zainteresowane uzyskaniem grantu w ramach niniejszego konkursu powinny złożyć wniosek o przyznanie grantu osobiście (wniosek nie może zostać przesłany pocztą ani kurierem) w terminie od dnia 15.06.2020 do dnia 30.06.2020, godz. 15.30. Wnioski o przyznanie grantu przyjmowane będą w tym okresie wyłącznie w dniach roboczych, w godzinach od 7.30 do 15.30. Miejscem składania wniosków jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” ul. Kolejowa 24, 62-100 Wągrowiec.

Wnioski, które nie zostaną złożone we wskazanym wyżej terminie lub miejscu, zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Informujemy, że w ostatnim dniu naborów wniosków o dofinansowanie nie ma możliwości wypełniania wniosku o dofinansowanie i załączników na miejscu w Biurze, blokując tym samym możliwość złożenia wniosku innym beneficjentom.

IV.  Forma udzielenia grantów

Grant jest to dofinansowanie do kosztów realizacji przez grantobiorcę zadania, wykonywanego na podstawie umowy o powierzeniu grantu zawartej między LGD a grantobiorcą. Dofinansowanie przyznawane jest w formie zwrotu określonego procentu kosztów kwalifikowalnych poniesionych przez Grantobiorcę w związku z realizacją zadania, zwrot zostanie dokonany po zakończeniu realizacji zadania i jego rozliczeniu przez LGD, /zaliczki na poczet określonego procentu kosztów kwalifikowalnych realizacji zadania, której wykorzystanie zostanie rozliczone przez LGD po zakończeniu realizacji zadania[2]. Grantobiorca zobowiązany jest zadeklarować wysokość kosztów, które zostaną poniesione w związku z realizacją zadania, wskazać koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne zadania oraz obliczyć kwotę grantu, o który się ubiega. W przypadku przyznania grantu, Grantobiorca zobowiązany jest udokumentować wszystkie koszty poniesione w ramach realizacji zadania. Na ich podstawie zostanie ustalona kwota ostatecznie należnego Grantobiorcy grantu.

V. Minimalna i maksymalna wartość jednego zadania realizowanego przez grantobiorcę, maksymalna i minimalna wartość jednego grantu oraz maksymalny procent dofinansowania do zadania.

W konkursie mogą wziąć udział osoby, które chcą zrealizować zadanie o podanej w pkt I tematyce, których wartość (całkowita wartość zadania, obejmująca koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne) wynosi nie mniej niż 6.000,00 zł i nie więcej niż 12.000,00 zł.

Na realizację zadania może zostać przyznany grant o wartości nie mniejszej niż 5.000,00 zł i nie większej niż 10.000,00 zł. Kwota przyznanego grantu nie może być wyższa niż 85 % wszystkich kosztów kwalifikowalnych i należycie udokumentowanych przez grantobiorcę.

Na każde 5.000,00 zł kwoty pomocy muszą przypadać minimum 2 wskaźniki - Liczba wydarzeń promujących kulturę lokalną, które otrzymały wsparcie w ramach LSR i/ lub Liczba produktów promocyjnych wprowadzonych do dystrybucji dzięki wsparciu z LSR..

Poddajemy przykład obliczeń:

np. I.   Organizacja wydarzeń rekreacyjno – sportowych i kulinarnych:

A.        Zawody wędkarskie: 2 szt. – 6.000,00 zł

B.        Warsztaty kulinarne: 2 szt. – 6.000,00 zł

                                           Razem: 12.000,00 zł

                              Kwota pomocy: 10.000,00 zł

                                 Wskaźnik  - 4 sztuki (A+B)

VI. Limit środków przeznaczonych do podziału miedzy grantobiorców.

W ramach konkursu przyznane zostaną granty, których łączna suma wynosi 33.350,00 zł.

VII. Opis postępowania w sprawie przyznania grantu oraz najważniejsze warunki przyznania grantu:

Wnioskodawca otrzymuje grant na realizację opisanego we wniosku o przyznanie grantu zadania, jeżeli;

1)  jego wniosek zostanie wybrany w konkursie przez LGD, oraz

2) Zarząd Województwa Wielkopolskiego, dokonujący weryfikacji wniosku o przyznanie pomocy na realizację projektu grantowego, w tym prawidłowości przeprowadzenia konkursu przez LGD, nie zakwestionuje tego wyboru w całości lub takiej części, która uniemożliwia przyznanie grantu na realizację konkretnego zadania.

Ad. 1. W wyniku dokonanej przez Radę LGD oceny, zostanie sporządzona lista wniosków, na której zostaną zamieszczone wszystkie zadania objęte wnioskami złożonymi w konkursie, uszeregowane zgodnie z liczbą przyznanych punktów, od zadania z największą do zadania z najmniejsza liczbą punktów Grant zostanie przyznany wyłącznie tym grantobiorcom, którzy uzyskają minimalna liczbę punktów określoną poniżej a ich wnioski będą mieściły się w limicie środków, o którym mowa w pkt V. Od oceny Rady przysługuje odwołanie. Termin, formę i procedurę składania odwołania określa dokument Procedury realizacji projektów grantowych, dostępny pod następującym adresem Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”, ul. Kolejowa 24, 62-100 Wągrowiec lub elektronicznie pod linkiem Procedury realizacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka "7 Ryb" projektów grantowych w tym dokonywania wyboru grantobiorców.  

Ad. 2. Po przeprowadzonym konkursie i rozpatrzeniu odwołań, LGD przygotuje wniosek o przyznanie pomocy na realizację projektu grantowego, w którym zostanie przewidziane przyznanie grantów na realizację zadań wybranych przez Radę LGD. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przeprowadzi weryfikację tego wniosku oraz oceni, czy konkurs na wybór zadań został przeprowadzony przez LGD prawidłowo. Po zakończeniu weryfikacji zawrze z LGD umowę o przyznanie pomocy na realizację tego projektu albo odmówi zawarcia takiej umowy. W przypadku zawarcia umowy o przyznaniu pomocy na realizację projektu grantowego jej zakres będzie decydował, które z zadań wybranych uprzednio przez LGD mają zapewnione dofinansowanie w formie grantu, ponieważ może zdarzyć się, ze zadanie wybrane przez Radę, na skutek weryfikacji dokonanej przez Zarząd Województwa, nie może otrzymać grantu.

Z wnioskodawcami, których zadania przejdą pomyślnie oba opisane wyżej etapy LGD zawrze umowę o powierzenie grantu

Najważniejsze szczegółowe warunki przyznania grantu:

1) Osobiste złożenie wniosku o przyznanie grantu w miejscu i terminie wskazanym w niniejszym ogłoszeniu;

2) Wskazanie we wniosku o przyznanie grantu zadania, które mieści się w zakresie tematycznym konkursu;

3) Dołączenie do wniosku dokumentów umożliwiających dokonanie oceny zadania opisanego we wniosku o przyznanie grantu z punktu widzenia spełnienia warunków udzielenia grantu oraz zgodności zadania z kryteriami oceny;

4) Uzyskanie, w ramach oceny zadania opisanego we wniosku o przyznanie grantu, co najmniej 2 punktów oraz uznanie, że zadanie jest zgodne z LSR i mieści się w zakresie tematycznym konkursu;

5) Uzyskanie, w ramach oceny zadania opisanego we wniosku o przyznanie grantu, takiej liczby punktów, dzięki której wniosek zostanie umieszczony na liście ocenionych zadań na miejscu, które mieści się w limicie środków przeznaczonych do podziału między grantobiorców;

6) Stawienie się przez wnioskodawcę w wyznaczonym terminie do zawarcia umowy o powierzenie grantu oraz przedłożenie wszystkich dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o powierzenie grantu, w tym zapewnienie zabezpieczenia należytej realizacji umowy o powierzenie grantu;

7) Nieznajdowanie się na liście osób wykluczonych z otrzymania dofinansowania (art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 w związku z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności);

Szczegółowych informacji dotyczących wszystkich warunków, jakie spełnić musi osoba zainteresowana przyznaniem grantu udziela Biuro LGD ul. Kolejowa 24, 62-100 Wągrowiec, tel. 506 – 256 – 186 adres e-mail: biuro@7ryb.pl od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 .

VIII. Obowiązujące w ramach konkursu kryteria oceny a oceny zadań wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem zawarcia umowy o powierzeniu grantu)

Zadanie objęte wnioskiem złożonym w ramach konkursu zostanie poddane ocenie z punktu widzenia jego zgodności z kryteriami wyboru.

Kryteria wyboru obowiązujące w ramach niniejszego konkursu:

1)     Kryteria zgodności z LSR:

a)     Obszar realizacji,

b)     Zgodność z PO Ryby,

c)     Zgodność z celami LSR,

d)     Zgodność z przedsięwzięciami LSR

2)     Kryteria podstawowe:

a)     Obszar oddziaływania zadania – max 2 pkt.,

b)     Wsparcie dla grupy defaworyzowanej – max 2 pkt.,

c)     Promocja „produktu lokalnego” – max 2 pkt.,

d)     Partnerstwo max – 2 pkt.

Zadanie objęte wnioskiem o przyznanie grantu zostanie wybrane do dofinansowania, jeżeli uzyska łącznie co najmniej 2 punkty.

Szczegółowy opis kryteriów został umieszczony w tym miejscu  Kryteria oceny - Załącznik nr 5 do Procedury realizacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” projektów grantowych.

IX. Informacja o wymaganych dokumentach, potwierdzających spełnienie warunków realizacji zadania i spełniania kryteriów wyboru.

Wnioskodawca ubiegający się o przyznanie grantu na realizację zadania powinien wraz z wnioskiem o przyznanie grantu złożyć następujące dokumenty potwierdzające spełnianie przez wnioskodawcę warunków realizacji zadania oraz kryteriów wyboru:

1) Umowa spółki lub statut osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej albo statut instytutu  (kopia) lub Dokument(-y) określający(-e) lub potwierdzający(-e): zdolność prawną przez jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną (oryginał lub kopia) na okoliczność sprawdzenia czy wnioskodawca jest podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie,

2) Dokument potwierdzajacy prawo do dysponowania nieruchomością na cel związany z realizacją operacji – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji na okoliczność potwierdzenia prawa do dysponowania nieruchomością

3) Oświadczenie właściciela(i) lub współwłaściciela(i) nieruchomości, że wyraża(ją) on(i) zgodę na realizację operacji, jeżeli operacja jest realizowana na terenie nieruchomości będącej w posiadaniu zależnym lub będącej przedmiotem współwłasności - załącznik obowiązkowy w przypadku gdy realizacja operacji obejmuje zadania trwale związane z gruntem lub wyposażenie na okoliczność potwierdzenia miejsca realizacji operacji,

4) Dokumenty uzasadniające przyjęty poziom cen dla danego zadania na okoliczność zbadania racjonalności poniesienia kosztów

5) Upoważnienie lub pełnomocnictwo na okoliczność potwierdzenie możliwości składania wniosku o dofinansowanie przez osobę upoważnioną przez wnioskodawcę

6) Informacja o numerze wyodrębnionego rachunku bankowego, prowadzonego przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo–kredytową na okoliczność ubiegania się przez wnioskodawcę o zaliczkę – oryginał lub kopia

7) Oświadczenia i zgody dotyczące przetwarzania danych osobowych na okoliczność spełnienia wymogów RODO

8) Umowy partnerskie na okoliczność spełnienia kryterium partnerstwo

X. Informacja o miejscu udostępnienia niezbędnych dokumentów związanych z konkursem:

Dokumenty dotyczące warunków ubiegania się o przyznanie grantu, w tym: LSR, Procedura realizacji projektów grantowych, wzór wniosku o przyznanie grantu, wzór umowy o powierzenie grantu wzór wniosku w sprawie rozliczenia grantu, wzór sprawozdania z realizacji zadania, dostępne są pod adresem

Instrukcja wypełniania wniosku o powierzenie grantu wraz z wnioskiem 

Lokalna Strategia Rozwoju 

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe i przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki.

Regulamin Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”

 - Załączniki do Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”

-  Kryteria oceny - Załącznik nr 5 do Procedury realizacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” projektów grantowych

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”

-  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym

Procedury realizacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka "7 Ryb" projektów grantowych w tym dokonywania wyboru grantobiorców.

Oświadczenie – właściciela(i) lub współwłaściciela(i) nieruchomości

Oświadczenie – małżonek beneficjenta i współwłaściciela

Oświadczenie – pełnomocnika wnioskodawcy/beneficjenta będącego osobą fizyczną

Oświadczenie – reprezentanta wnioskodawcy/beneficjenta będącego osobą fizyczną

Klauzule RODO do wniosku o dofinansowanie

Zgoda na doręczanie pisma wzywające wnioskodawcę do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia wniosku za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres poczty e-mail wskazany przez wnioskodawcę

oraz w Biurze LGD.

XI. Informacja o zasadach i trybie składania odwołania od dokonanej przez Radę LGD oceny grantobiorcy i zadania opisanego we wniosku o przyznanie grantu.

Warunki, tryb i termin składania odwołań zostały określone w tym miejscu

https://cms-v1-files.idcom-web.pl/sites/1067/wiadomosci/121101/files/procedury_realizacji_przez_stowarzyszenie_lokalna_grupa_rybacka_7_ryb_projektow_grantowych_w_tym_dokonywania_wyboru_grantobiorcow.pdf

XII. Zastrzeżenie od prawie do odstąpienia od konkursu oraz prawie do ponownego jego przeprowadzenia.

LGD zastrzega sobie prawo do:

1) odstąpienia od konkursu lub

2)  ponownego jego przeprowadzenia,

3) przeprowadzenie konkursu uzupełniającego na wybór zadań realizujących określone wskaźniki lub o określonych parametrach rzeczowo-finansowych

- w sytuacji, gdy na podstawie złożonych lub wybranych wniosków, brak możliwości osiągnięcia celów projektu grantowego i wskaźników jego realizacji określonych w pkt II. Z prawa tego LGD może skorzystać zarówno przed dokonaniem oceny wniosków przez Radę LGD jak i po tym terminie.

O odstąpieniu od konkursu, jego ponownym przeprowadzeniu lub przeprowadzeniu konkursu uzupełniającego LGD poinformuje wszystkich zainteresowanych na swojej stronie internetowej. Informacja zostanie także przekazana wnioskodawcom na piśmie, drogą pocztową albo za pomocą wiadomości e-mail.

LGD informuje, że niniejszy konkurs i realizacja zadań będą odbywały się zgodnie z Procedurą realizacji projektów grantowych, do której link został zamieszczony w punkcie X niniejszego ogłoszenia. Składając wniosek o powierzenie grantu wnioskodawca akceptuje postanowienia tej Procedury.[1] Zakończenie realizacji zadania objętego umową o powierzenie grantu i złożenie przez grantobiorcę sprawozdania z jej realizacji wraz z wymaganymi dokumentami powinno nastąpić w terminie umożliwiającym rozliczenie zadania grantowego przez LGD oraz przygotowanie przez LGD wniosku o płatność rozliczającego umowę o przyznaniu pomocy na realizację projektu grantowego, którego LGD jest beneficjentem.

[2] Według wyboru LGD, który jest podejmowany najpóźniej na etapie uchwały Zarządu o ogłoszeniu konkursu.

© 2017 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka 7 Ryb Realizacja: IDcom.pl