Zaproszenie na Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków

Tutaj powinien być opis

Szanowni Państwo,

Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia zapraszam na Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”, które odbędzie się dnia 22 czerwca 2020 r., o godz. 18.00 w restauracji dobra truskawka, w miejscowości Nowe 12, Gmina Wągrowiec.

Podczas Zebrania podsumujemy rok 2019 oraz przedstawimy plany Stowarzyszenia na 2020 rok,  w tym m.in.:

  • postęp w realizacji LSR, w ramach PO RYBACTWO I MORZE 2014-2020,
  • kontynuacja realizacji projektu w zakresie edukacji ekologicznej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 – działania miękkie,
  • kontynuacja działań inwestycyjnych w ramach projektów własnych.

Jeżeli nie będziecie mogli Państwo osobiście uczestniczyć w posiedzeniu, proszę o wyznaczenie pełnomocnika, który będzie uprawniony do głosowania w Państwa imieniu na podstawie pełnomocnictwa z podpisem poświadczonym przez notariusza, pracownika Biura LGR   „7 Ryb” lub członka Zarządu (wzór pełnomocnictwa w załączniku).

Materiały na Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia będą dostępne na stronie internetowej Stowarzyszenia LGR „7 Ryb” - www.7ryb.pl w zakładce Walne Zebranie Członków oraz w siedzibie Stowarzyszenia.

Niezmiernie miło będzie się z Państwem spotkać i przedstawić tak ważne dla nas kwestie z działalności stowarzyszenia, które jest naszym wspólnym dziełem. 

Z uwagi na trwającą epidemię koronawirusa i wynikających z tego wymogów organizacyjnych, bardzo prosimy o potwierdzenie przybycia na Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGR „7 Ryb” do dnia 18.06.2020 r. pod numerem telefonu 506 256 186.

 

Program Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków 
                    Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej „7 Ryb”                     
w dniu 22 czerwca 2020 r. godz. 18.00  w restauracji dobra truskawka, w miejscowości Nowe 12, Gmina Wągrowiec.


1.Otwarcie zebrania i stwierdzenie quorum przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia.

2. Wybór Sekretarza obrad.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Wybór Przewodniczącego zebrania.

5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.

6. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

7. Przyjęcie protokołu z Walnego Zebrania Członków z dnia 11.09.2019 r.

8. Przedstawienie sprawozdania Rady za 2019 r.

9. Dyskusja nad sprawozdaniem Rady.

10. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady za 2019 r.

11. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2019 r.

12. Dyskusja nad sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej.

13. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2019 r.

14. Przedstawienie sprawozdania finansowego z działalności Stowarzyszenia za 2019 r.

15. Przedstawienie sprawozdania Zarządu za 2019 r.

16. Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu.

17. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2019 r.

18. Przedstawienie oceny sprawozdania finansowego i pracy Zarządu za 2019 rok przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi.

19. Dyskusja nad wnioskiem o udzielenie absolutorium Członkom Zarządu za 2019 r.

20. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Stowarzyszenia LGR „7 Ryb” za rok 2019.

21. Informacja o czynnościach Komisji Rewizyjnej za okres od 11.09.2019 do 20.06.2020.

22. Informacja o dokonanych zmianach i aktualizacji w LSR oraz dokumentach związanych z jej wdrażaniem.

12. Uchwała w sprawie przekazania:

            a) Gminie Wyrzysk - Ścieżki dydaktycznej „Wodny Świat”,

          b) Międzygminnemu Składowisku Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. w Toniszewie - Ścieżki dydaktycznej „Segreguję, bo wiem”.

24 .Uchwała w sprawie zmiany Statutu oraz uchwalenia tekstu jednolitego Statutu.

25. Przedstawienie informacji z bieżącej działalności Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”.

26. Wolne głosy i wnioski.

27. Zakończenie Walnego Zebrania.

 

PO ZAKOŃCZENIU SPRAWOZDAWCZEGO WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW  ZAPRASZAMY NA POCZĘSTUNEK

Z poważaniem

 Dorota Knopczyńska

 Prezes Zarządu Stowarzyszenia

 Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”

© 2017 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka 7 Ryb Realizacja: IDcom.pl